Jesteś tu: strona główna / Usługi / Podatki / Ceny transferowe / Ceny transferowe
Podatki są jak labirynt, w którym
łatwo zgubić drogę. Naszym zadaniem
jest dostarczyć do niego mapę

Ceny transferowe

Pomagamy w zarządzaniu ryzykiem związanym z cenami transferowymi (ang. transfer pricing) eliminując tym samym ryzyko podatkowe związane z transakcjami pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Ceny transferowe

Zasadą jest, że  podatnicy w transakcjach z podmiotami powiązanymi  powinni stosować takie warunki transakcji, jakie ustaliłyby między sobą niezależne (niepowiązane) podmioty.

Dla realizacji kontroli powyższej zasady ustawodawca określił, że w przypadku zaistnienia wskazanych w ustawie o podatku dochodowym warunków, podmioty powiązane posiadają obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych. Brak wykonania powyższego obowiązku oznacza dla podmiotu ryzyko zastosowania przez organ stawki sankcyjnej 50% na określony przez ten organ dochód. Ryzyko w postaci dotkliwych konsekwencji karno-skarbowych występuje także dla członków zarządu lub osób odpowiedzialnych za sporządzenie dokumentacji cen transferowych.

Obowiązek dokumentacyjny uzależniony jest od:

1. Wysokości przychodów i kosztów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, wygenerowanych przez podatnika w poprzednim roku podatkowym i ustalanych na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych.
2. Wartości transakcji/zdarzeń jednego rodzaju ustalanych w zależności od wysokości przychodów o których mowa powyżej[1].

Z obowiązku posiadania dokumentacji zwolniono podmioty, których ww. przychody lub koszty nie przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartości 2 mln EUR.
Polskie regulacje w sprawie cen transferowych obowiązujące od 01.01.2017 r. realizują trójstopniową koncepcję dokumentacji cen transferowych:

1. Podatnicy o przychodach lub kosztach od 2 mln EUR do 10 mln EUR są zobowiązani do sporządzania dokumentacji na poziomie lokalnym tzw. local file, która obejmuje:

 • wskazanie rodzaju i przedmiotu transakcji lub zdarzeń,
 • dane finansowe, w tym przepływy pieniężne dotyczące transakcji lub zdarzeń,
 • identyfikację podmiotów powiązanych dokonujących transakcji lub zdarzeń,
 • opis przebiegu transakcji lub zdarzeń, w tym funkcji wykonywanych przez podatnika i podmioty powiązane, angażowanych przez nich aktywów, w tym także aktywów pozabilansowych, kapitału ludzkiego oraz ponoszonych ryzyk,
 • opis metody i sposobu kalkulacji dochodów (straty) podatnika wraz z ich uzasadnieniem,
 • wskazanie metody i sposobu kalkulacji dochodu (straty) podatnika wraz z uzasadnieniem ich wyboru, w tym algorytmu kalkulacji rozliczeń dotyczących transakcji lub zdarzeń wraz ze sposobem wyliczenia wartości rozliczeń wpływających na dochód (stratę) podatnika.

Ponadto, podatnicy o przychodach lub kosztach powyżej 10 mln EUR, zobowiązani są do sporządzania analizy porównawczej (benchmark) oraz złożenia wraz z zeznaniem podatkowym uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji i innych zdarzeń z podmiotami powiązanymi tzw. CIT-TP/PIT-TP.

2. Podatnicy o przychodach lub kosztach powyżej 20 mln EUR zobowiązani są do przedstawienia dokumentacji grupowej tzw. master file, która obejmuje:

 • wskazanie podmiotu powiązanego, który sporządził informacje o grupie podmiotów powiązanych, wraz z podaniem daty składania przez niego rocznego zeznania podatkowego,
 • strukturę organizacyjną grupy podmiotów powiązanych,
 • opis zasad wyznaczenia cen transakcyjnych (polityka cen transakcyjnych) prowadzonej przez grupę,
 • opis działalności prowadzonej przez grupę,
 • opis posiadanych, tworzonych, rozwijanych i wykorzystywanych w działalności przez grupę istotnych wartości niematerialnych,
 • opis sytuacji finansowej pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę, zawierający w szczególności sporządzone sprawozdanie skonsolidowane podmiotów powiązanych tworzących grupę,
 • opis zawartych przez podmioty tworzące grupę podmiotów powiązanych porozumień w sprawach podatku dochodowego z administracjami podatkowymi innych państw, w szczególności jednostronnych uprzednich porozumień cenowych.

3. Podatnicy o przychodach skonsolidowanych powyżej 750 mln EUR zobowiązani są do sporządzania (oprócz ww. opisanych local file i master file) raportu grupowego (country-by-country reporting) zawierającego sprawozdanie o wysokości dochodów i zapłaconego podatku oraz miejscach prowadzenia działalności jednostek zależnych i zakładów zagranicznych należących do grupy kapitałowej w danym roku podatkowym.

Inne istotne informacje odnośnie obowiązków dotyczących cen transferowych:

 • Dokumentację należy sporządzić w terminie nie później, niż do dnia złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy.
 • Podatnik, w praktyce osoby uprawnione do jego reprezentowania, jest zobowiązany do podpisania i dołączenia do zeznania podatkowego oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych.
 • Dokumentacja podatkowa dotycząca kontynuowanych w kolejnym roku podatkowym transakcji lub zdarzeń mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika musi być poddawana okresowemu przeglądowi i aktualizacji, nie rzadziej niż raz na rok podatkowy przed dniem upływu terminu określonego dla złożenia zeznania podatkowego za kolejne lata.
 • Podatnik jest zobowiązany do przedłożenia kompletnej dokumentacji w ciągu 7 dni od wezwania przez organ podatkowy.
 • Analiza porównawcza (benchmark) powinna być aktualizowana nie rzadziej, niż co 3 lata.
 • Powstanie obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych za dany rok podatkowy powoduje konieczność jej sporządzania również za następny rok podatkowy, bez względu na wysokość przychodów osiągniętych w roku, za który sporządzali dokumentację przychodów lub poniesionych kosztów w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Praktyka niestety wskazuje, że wypełnianie przez podatników nałożonych przez ustawodawcę obowiązków w zakresie cen transferowych nastręcza w praktyce sporo trudności.

W przypadku zatem wątpliwości czy problemów związanych z realizacją obowiązków w zakresie cen transferowych zapraszamy do skontaktowania się z naszymi ekspertami.

Usługi PKF w zakresie cen transferowych.

PKF Consult nie tylko pomaga efektywnie realizować liczne obowiązki nakładane na podatników w zakresie cen transferowych, ale także dostosowuje się indywidualnie do potrzeb i specyfiki sektora Klienta.
PKF Consult oferuje pomoc w zakresie:

 1. Outsourcingu cen transferowych.
 2. Opracowania polityki cen transferowych.
 3. Sporządzenia dokumentacji cen transferowych.
 4. Sporządzenia analizy porównawczej (benchmark).
 5. Reprezentowania klienta w sporach z organami podatkowymi i skarbowymi.
 6. Wsparcia w procedurze mającej na celu uzyskanie uprzedniego porozumienia cenowego (Advanced Pricing Agreement – APA).
 7. Przeprowadzenia szkoleń i warsztatów.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Imię i nazwisko: *
Stanowisko:
Firma: *
Uwagi/Pytania:
Skąd dowiedzieli się Państwo o PKF?: *


E-mail **:
Telefon **:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z 2002 , Nr 144, poz. 1204 z późn. zm).
Stosownie do brzmienia art.172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 prawo telekomunikacyjne (Dz.U z 2017,poz. 1907), wyrażam zgodę PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie na korzystanie dla celów marketingu bezpośredniego wykonywanego telekomunikacyjnie z urządzenia końcowego (telefon).
Jeśli chcesz otrzymywać newsletter od PKF Consult, zaakceptuj Regulamin. Udzielenie zgody jest dobrowolne i można ją w dowolnym momencie wycofać przesyłając oświadczenie na adres mailowy: iod@pkfpolska.pl
* pola obowiązkowe do uzupełnienia
* telefon lub adres e-mail - wymagane jedno z dwóch pól
Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności
strefa inwestora
LinkedIn YouTube Facebook

Ta strona używa cookie

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
zamknij

Dziękujemy za Twoje zaufanie

Zamknij