Informacja o cenach transferowych (TPR) stanowi zbiór informacji o transakcjach zawieranych pomiędzy Podmiotami powiązanymi oraz przez podatników z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (w tzw. rajach podatkowych).

Informacja o cenach transferowych zawiera m.in. dane identyfikacyjne podmiotu, ogólne informacje finansowe podmiotu, informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych oraz informacje dotyczące stosowanych cen transferowych oraz metod ich weryfikacji. Celem raportowania TPR jest uzyskanie przez administrację podatkową informacji w celu analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w zakresie cen transferowych.

Zgodnie z przepisami ustaw podatkowych, Informacja o cenach transferowych TPR obejmuje między innymi raportowanie:

  • transakcji kontrolowanych objętych obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych,
  • transakcji kontrolowanych zwolnionych z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie (tj. transakcji realizowanych przez krajowe podmioty powiązane),
  • należności płatnych na rzecz podmiotów mających siedzibę w państwach i terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową i umów zawieranych z tymi podmiotami.

Zespół PKF pomoże Państwu w weryfikacji, czy podlegają Państwo pod obowiązek złożenia formularza TPR. W przypadku gdy obowiązek taki powstaje, eksperci PKF pomogą Państwu w wypełnieniu formularza zgodnie z przepisami podatkowymi oraz najnowszymi rekomendacjami Ministerstwa Finansów.