Jesteś tu: strona główna / Usługi / Audyt / MSSF 15
Interesariusze sprawozdań finansowych oczekują wiarygodnej i szybkiej informacji. 
My jesteśmy od zaspokojenia ich potrzeb.
27.04
2021
14.09
2020
poprzednia następna

MSSF 15

Wprowadzenie

Informacja:

22 września 2016 Unia Europejska zatwierdziła Międzynarodowy Standard Rachunkowości 15 Przychody z umów z klientami (MSSF 15), który zawiera wymogi w zakresie ujmowania przychodów. Standard ma zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 lub później. MSSF 15 zastąpi wszystkie obecnie funkcjonujące regulacje i interpretacje w zakresie rozpoznawania przychodów. 

Dowiedz się więcej >

Wprowadzenie

Informacja:

22 września 2016 Unia Europejska zatwierdziła Międzynarodowy Standard Rachunkowości 15 Przychody z umów z klientami (MSSF 15), który zawiera wymogi w zakresie ujmowania przychodów. Standard ma zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 lub później. MSSF 15 zastąpi wszystkie obecnie funkcjonujące regulacje i interpretacje w zakresie rozpoznawania przychodów.

Fundamentalną zasadą nowego standardu jest ujmowanie przychodów w sporządzanym sprawozdaniu w taki sposób, aby wskazać transfer towarów lub usług na rzecz klientów w takiej kwocie, która odzwierciedla wysokość wynagrodzenia (tj. płatność), którego spółka spodziewa się w zamian za te towary lub usługi. Zgodnie z nowymi regulacjami przychód powstaje w momencie, gdy kontrola nad towarami lub usługami przechodzi w ręce klienta. Przeniesienie kontroli to nie to samo, co przeniesienie ryzyka i korzyści, i niekoniecznie to samo, co kulminacja procesu generowania przychodów w dzisiejszym rozumieniu. Jednostki będą też musiały stosować nowe wytyczne w celu ustalenia, czy przychody należy rozkładać w czasie, czy też ujmować je jednorazowo w określonym momencie. Kwota rozpoznanych przychodów powinna uwzględniać ryzyko braku spłaty należności przez kontrahenta, a także uwzględnić odpowiednią część zmiennego wynagrodzenia, która zgodnie z szacunkami Zarządu, jest kwotą spodziewanej zapłaty.

W rezultacie wdrożenia MSSF 15, jednostki gospodarcze mogą doświadczyć znaczących zmian w zakresie wartości oraz momentu rozpoznawania przychodów, a w niektórych sytuacjach także kosztów związanych z pozyskiwaniem kontraktów. W szczególności jednostki posiadające umowy  z klientami, z których wynikają zobowiązania do świadczenia różnorodnych świadczeń, będą musiały dokonać szczegółowej analizy tych umów i określić model rozpoznawania przychodu dla każdego świadczenia odrębnie w sposób odpowiadający wymogom Standardu. Może się to wiązać z koniecznością przebudowania systemów gromadzenia i rejestrowania informacji o transakcjach.

MSSF 15 może istotnie wpłynąć na sprawozdania finansowe spółek, w tym ich wskaźniki rentowności.

Ukryj sekcję >

5-etapowe podejście rozpoznania przychodów

Podstawową zasadą nowego standardu jest ujmowanie przychodów, w taki sposób, aby odzwierciedlić przeniesienie towarów lub usług w takiej kwocie, do której jednostka spodziewa się prawa w zamian za dostarczone towary/usługi. Zgodnie z nowymi regulacjami przychód powstaje w momencie, gdy kontrola nad towarami lub usługami przechodzi w ręce klienta. 

Dowiedz się więcej >

5-etapowe podejście rozpoznania przychodów

Podstawową zasadą nowego standardu jest ujmowanie przychodów, w taki sposób, aby odzwierciedlić przeniesienie towarów lub usług w takiej kwocie, do której jednostka spodziewa się prawa w zamian za dostarczone towary/usługi. Zgodnie z nowymi regulacjami przychód powstaje w momencie, gdy kontrola nad towarami lub usługami przechodzi w ręce klienta. 

Standard proponuje 5-etapowe podejście rozpoznawania przychodów:

W ramach tego etapu należy przeanalizować, które umowy należy, dla celów MSSF 15, połączyć oraz w jaki sposób traktować modyfikację umów.

Np. Czy dodatkowa umowa na usługę budowlaną na przejście naziemne przy osiedlu powinna być traktowana łącznie z umową główną na budowę osiedla czy jako odrębna umowa. 

W ramach tego etapu należy:

 • Ustalić czy dobra lub usługę można wyodrębnić,
 • Ustalić czy dobro lub usługa jest odrębna w kontekście umowy.

Np. Sprzedaż maszyny z montażem i serwisem - które z wymienionych świadczeń są traktowane łącznie jako jedno zobowiązanie, a które są odrębnymi, niezależnymi świadczeniami. 

Zgodnie ze Standardem cena transakcji (poszczególnych świadczeń umownych) powinna uwzględnić:

 • Zmienne wynagrodzenie (premie, zwroty gotówki i towarów, kary, upusty, rabaty ilościowe),
 • Wartość pieniądza w czasie,
 • Wynagrodzenie w formie pieniężnej (barter),
 • Wynagrodzenie płatne klientowi (np. pokrycie kosztów dostosowań niezbędnych, aby wykorzystywać zakupione produkty).

Cenę transakcji (uwzględniającą elementy zidentyfikowane w etapie 3. zazwyczaj alokuje się na podstawie relacji pomiędzy niezależnymi cenami sprzedaży).

Przychody są rozpoznawane, kiedy (lub w miarę) wypełniane są zobowiązania do wykonania świadczeń (przekazywane są dobra i usługi).

Dobro zostaje przekazane, a usługa wykonana w momencie uzyskania przez klienta kontroli (odstąpiono od "ryzyk i korzyści").

Ukryj sekcję >

Inne zagadnienia

Koszty pozyskania umowy:

 • Koszty pozyskania umowy są kapitalizowane, jeśli jednostka oczekuje, że zostaną odzyskane (np. koszty prowizji agenta, prowizje sprzedawców za pozyskanie kontraktów),
 • Dozwolone jest natychmiastowe ujęcie w kosztach, jeśli okres amortyzacji aktywa wynosi do 1 roku,
 • Koszty te są ujmowane są oddzielnie w sprawozdaniu z sytuacji finansowej,
 • Aktywo amortyzowane jest przez okres przekazywania dóbr lub świadczenia usług i podlega testowi na utratę wartości – jeśli koszty dotyczą więcej niż jednej umowy (np. planowane przedłużenie umowy), amortyzacja powinna uwzględniać bieżące i przewidywane umowy.
Dowiedz się więcej >

Inne zagadnienia

Koszty pozyskania umowy:

 • Koszty pozyskania umowy są kapitalizowane, jeśli jednostka oczekuje, że zostaną odzyskane (np. koszty prowizji agenta, prowizje sprzedawców za pozyskanie kontraktów),
 • Dozwolone jest natychmiastowe ujęcie w kosztach, jeśli okres amortyzacji aktywa wynosi do 1 roku,
 • Koszty te są ujmowane są oddzielnie w sprawozdaniu z sytuacji finansowej,
 • Aktywo amortyzowane jest przez okres przekazywania dóbr lub świadczenia usług i podlega testowi na utratę wartości – jeśli koszty dotyczą więcej niż jednej umowy (np. planowane przedłużenie umowy), amortyzacja powinna uwzględniać bieżące i przewidywane umowy.

Umowy rodzące obciążenia:

 • Według Standardu, wszystkie umowy wchodzące w zakres MSSF 15 podlegają pod zapisy MSR  37, dotycxzące umów rodzących obciążenia,
 • Nowy Standard stwierdza, że jednostki, które zgodnie z MSR 37 powinny rozpoznać zobowiązanie z tytułu spodziewanych strat, nadal będą musiały to robić.

Ujawnienia:

 • Znaczne rozszerzenie ujawnień  w celu wsparcia użytkowników sprawozdań finansowych w zrozumieniu natury, kwoty, okresu i niepewności związanych z przychodami i przepływami pieniężnymi wynikającymi z umów z klientami,
 • Jednostka ujawnia jakościową i ilościową informację na temat:
  - umów z Klientami (np. podział przychodów na kategorie, informacja na temat kwot aktywów i zobowiązań kontraktowych oraz zobowiązaniami do wykonania świadczeń),
  - kluczowych założeń i szacunków (metody, dane wejściowe, założenia użyte do określenia ceny transakcyjnej, ograniczeń, alokacji zobowiązania do wykonania świadczeń i pomiaru zobowiązania z tytułu zwrotu, metody ustalania momentu wykonania świadczenia),
  - skapitalizowanych kosztów pozyskania i spełnienia umów (informacja jakościowa na temat założeń wykorzystywanych w procesie ustalania metody i kwoty amortyzacji, informacja wartościowa na temat bilansu zamknięcia i kwoty amortyzacji rozpoznanej w okresie).

Wejście w życie i przepisy przejściowe:

 • Data wejścia w życie: 1 stycznia 2018 r. Dozwolone wcześniejsze zastosowanie.
 • Standard przewiduje dwa alternatywne sposoby wdrożenia:
  - Całkowicie retrospektywne tj. zastosowanie standardu do wszystkich okresów prezentowanych w SF w taki sposób jakby standard obowiązywał od momentu wejścia w życie umowy; skumulowany efekt zmian dotyczących okresów poprzedzających dane prezentowane jest rozpoznany w bilansie otwarcia zysków zatrzymanych danych porównawczych.
  - Retrospektywne zmodyfikowane – Standard ma zastosowanie tylko do danych bieżącego okresu (2018 r.); dane porównawcze nie są przekształcane; skumulowany efekt zmian jest rozpoznany w bilansie otwarcia zysków zatrzymanych bieżącego okresu.

Wpływ sposobu wdrożenia Standardu na dane sprawozdzawcze w sprawozdaniu finansowym za 2018 r.

Ukryj sekcję >

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Imię i nazwisko: *
Stanowisko:
Firma: *
Uwagi/Pytania:
Skąd dowiedzieli się Państwo o PKF?: *


E-mail **:
Telefon **:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. komunikacji marketingowych promującej usługi oferowane przez PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., a także inne podmioty należące do Grupy PKF Consult tj. PKF BPO Sadowska-Malczewska Sp. k.; PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgody drogą pisemną na adres siedziby Spółki lub elektroniczną pod adres iod@pkfpolska.pl.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKF Consult sp. z o.o. sp. k., z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, w związku z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratora, znajduje się tutaj.
* pola obowiązkowe do uzupełnienia
** telefon lub adres e-mail - wymagane jedno z dwóch pól
Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności
Strefa inwestora inwestuj z PKF Consult
LinkedIn YouTube Facebook Instagram

Ta strona używa cookie

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
zamknij

Dziękujemy za Twoje zaufanie

Zamknij