Informacja:

22 września 2016 Unia Europejska zatwierdziła Międzynarodowy Standard Rachunkowości 15 Przychody z umów z klientami (MSSF 15), który zawiera wymogi w zakresie ujmowania przychodów. Standard ma zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 lub później. MSSF 15 zastąpi wszystkie obecnie funkcjonujące regulacje i interpretacje w zakresie rozpoznawania przychodów.

Fundamentalną zasadą nowego standardu jest ujmowanie przychodów w sporządzanym sprawozdaniu w taki sposób, aby wskazać transfer towarów lub usług na rzecz klientów w takiej kwocie, która odzwierciedla wysokość wynagrodzenia (tj. płatność), którego spółka spodziewa się w zamian za te towary lub usługi. Zgodnie z nowymi regulacjami przychód powstaje w momencie, gdy kontrola nad towarami lub usługami przechodzi w ręce klienta. Przeniesienie kontroli to nie to samo, co przeniesienie ryzyka i korzyści, i niekoniecznie to samo, co kulminacja procesu generowania przychodów w dzisiejszym rozumieniu. Jednostki będą też musiały stosować nowe wytyczne w celu ustalenia, czy przychody należy rozkładać w czasie, czy też ujmować je jednorazowo w określonym momencie. Kwota rozpoznanych przychodów powinna uwzględniać ryzyko braku spłaty należności przez kontrahenta, a także uwzględnić odpowiednią część zmiennego wynagrodzenia, która zgodnie z szacunkami Zarządu, jest kwotą spodziewanej zapłaty.

W rezultacie wdrożenia MSSF 15, jednostki gospodarcze mogą doświadczyć znaczących zmian w zakresie wartości oraz momentu rozpoznawania przychodów, a w niektórych sytuacjach także kosztów związanych z pozyskiwaniem kontraktów. W szczególności jednostki posiadające umowy  z klientami, z których wynikają zobowiązania do świadczenia różnorodnych świadczeń, będą musiały dokonać szczegółowej analizy tych umów i określić model rozpoznawania przychodu dla każdego świadczenia odrębnie w sposób odpowiadający wymogom Standardu. Może się to wiązać z koniecznością przebudowania systemów gromadzenia i rejestrowania informacji o transakcjach.

MSSF 15 może istotnie wpłynąć na sprawozdania finansowe spółek, w tym ich wskaźniki rentowności.

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k. lub Consult Sp. z o.o. wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.