Koszty pozyskania umowy:

 • Koszty pozyskania umowy są kapitalizowane, jeśli jednostka oczekuje, że zostaną odzyskane (np. koszty prowizji agenta, prowizje sprzedawców za pozyskanie kontraktów),
 • Dozwolone jest natychmiastowe ujęcie w kosztach, jeśli okres amortyzacji aktywa wynosi do 1 roku,
 • Koszty te są ujmowane są oddzielnie w sprawozdaniu z sytuacji finansowej,
 • Aktywo amortyzowane jest przez okres przekazywania dóbr lub świadczenia usług i podlega testowi na utratę wartości – jeśli koszty dotyczą więcej niż jednej umowy (np. planowane przedłużenie umowy), amortyzacja powinna uwzględniać bieżące i przewidywane umowy.

Umowy rodzące obciążenia:

 • Według Standardu, wszystkie umowy wchodzące w zakres MSSF 15 podlegają pod zapisy MSR  37, dotycxzące umów rodzących obciążenia,
 • Nowy Standard stwierdza, że jednostki, które zgodnie z MSR 37 powinny rozpoznać zobowiązanie z tytułu spodziewanych strat, nadal będą musiały to robić.

Ujawnienia:

 • Znaczne rozszerzenie ujawnień  w celu wsparcia użytkowników sprawozdań finansowych w zrozumieniu natury, kwoty, okresu i niepewności związanych z przychodami i przepływami pieniężnymi wynikającymi z umów z klientami,
 • Jednostka ujawnia jakościową i ilościową informację na temat:
  - umów z Klientami (np. podział przychodów na kategorie, informacja na temat kwot aktywów i zobowiązań kontraktowych oraz zobowiązaniami do wykonania świadczeń),
  - kluczowych założeń i szacunków (metody, dane wejściowe, założenia użyte do określenia ceny transakcyjnej, ograniczeń, alokacji zobowiązania do wykonania świadczeń i pomiaru zobowiązania z tytułu zwrotu, metody ustalania momentu wykonania świadczenia),
  - skapitalizowanych kosztów pozyskania i spełnienia umów (informacja jakościowa na temat założeń wykorzystywanych w procesie ustalania metody i kwoty amortyzacji, informacja wartościowa na temat bilansu zamknięcia i kwoty amortyzacji rozpoznanej w okresie).

Wejście w życie i przepisy przejściowe:

 • Data wejścia w życie: 1 stycznia 2018 r. Dozwolone wcześniejsze zastosowanie.
 • Standard przewiduje dwa alternatywne sposoby wdrożenia:
  - Całkowicie retrospektywne tj. zastosowanie standardu do wszystkich okresów prezentowanych w SF w taki sposób jakby standard obowiązywał od momentu wejścia w życie umowy; skumulowany efekt zmian dotyczących okresów poprzedzających dane prezentowane jest rozpoznany w bilansie otwarcia zysków zatrzymanych danych porównawczych.
  - Retrospektywne zmodyfikowane – Standard ma zastosowanie tylko do danych bieżącego okresu (2018 r.); dane porównawcze nie są przekształcane; skumulowany efekt zmian jest rozpoznany w bilansie otwarcia zysków zatrzymanych bieżącego okresu.

 

Wpływ sposobu wdrożenia Standardu na dane sprawozdzawcze w sprawozdaniu finansowym za 2018 r.

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k. lub Consult Sp. z o.o. wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.