Dokumentacja cen transferowych to centralny element tematyki cen transferowych w ramach polskich regulacji podatkowych. O jej istotności świadczyć może choćby fakt, że pojęcie cen transferowych często utożsamiane jest właśnie wprost z samą dokumentacją podatkową. Mając na uwadze cel jej sporządzania oraz zakres informacji, które dokumentacja ta musi zawierać, przypisywanie jej tak wielkiej wagi nie jest niczym zaskakującym.

Podmioty dokonujące, co do zasady, transakcji kontrolowanych, których wartości osiągają adekwatne progi istotności, zobowiązane są do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych za dany rok podatkowy (Local file). Lokalna dokumentacja cen transferowych poza opisami samej transakcji, jej stron, danych finansowych, czy też rozkładu ryzyk, aktywów i funkcji, obejmuje także analizę cen transferowych, w ramach której ma miejsce odniesienie ceny stosowanej w ramach transakcji do cen rynkowych. W szczególnych przypadkach, dokumentacja lokalna musi zawierać także uzasadnienie gospodarcze transakcji, w szczególności opis spodziewanych korzyści ekonomicznych, w tym podatkowych.

Co więcej, w przypadku przynależności do grup kapitałowych, konieczne może być także sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych (Master file). Dokumentacja grupowa zawiera w szczególności opis grupy, jej istotnych wartości niematerialnych i prawnych, czy też sytuacji finansowej, że szczególnym nastawieniem na politykę ustalania cen transferowych w ramach transakcji wewnątrzgrupowych.

Dedykowany zespół ekspertów PKF Tax&Legal pomoże Państwu w wywiązaniu się z obowiązków dokumentacyjnych, rozpoczynając od samego procesu weryfikacyjnego, aż po kompleksowe przygotowanie wszystkich elementów dokumentacji, z zachowaniem najwyższego standardu jakości oraz w przewidzianych terminach.