Uprzednie Porozumienia Cenowe (Advance Pricing Arrangements) to formalne porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych między podatnikiem a organem podatkowym. W ramach uprzedniego porozumienia cenowego organ akceptuje wybór i sposób stosowania metody ustalania ceny transferowej stosowanej w relacjach podatnika i podmiotów z nim powiązanych. Organem właściwym w sprawie zawarcia porozumienia jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Wyróżnia się uprzednie porozumienia cenowe (i) jednostronne, (ii) dwustronne oraz (iii) wielostronne. Korzyści wynikające z uprzednich porozumień cenowych to m.in. ochrona podatnika przed korektą wyceny transferu w ramach transakcji objętej porozumieniem oraz brak obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych dla transakcji objętych porozumieniem. Ponadto porozumienia dwustronne oraz wielostronne dają dodatkowo podatnikowi gwarancję uniknięcia podwójnego opodatkowania, ponieważ oznaczają potwierdzenie prawidłowości stosowanych warunków transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi nie tylko przez właściwy organ Rzeczypospolitej Polskiej, ale także przez właściwe organy państw, w których posiadają swoje siedziby podmioty, z którymi podatnik zawiera transakcje.

Specjaliści PKF przeprowadzą Państwo przez całą procedurę uzyskania APA, począwszy od kontaktu z Krajową Administracją Skarbową, poprzez przygotowanie niezbędnych materiałów do złożenia wniosku, wsparcie przy składaniu stosownych wyjaśnień na pytania KAS, a skończywszy na wydaniu ww. decyzji.