Politykę cen transferowych najlepiej zdefiniować jako szereg wytycznych opracowanych w grupie podmiotów powiązanych, zmierzających do osiągnięcia określonych celów gospodarczych związanych z transferem dóbr pomiędzy stronami transakcji.

Polityka cen transferowych określa bieżące zasady dokonywania transakcji. Głównym celem polityki cen transferowych jest określenie spójnych warunków dla dokonywania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz określenie transparentności zasad ich realizowania. Kluczowym jest zatem właściwe określenie kategorii transakcji występujących w ramach wykonywanej działalności oraz ustalenie dla nich racjonalnych i weryfikowalnych, ale przede wszystkim rynkowych metod kalkulacji wynagrodzeń. Transakcje dokonywane w oparciu o przyjętą politykę cen transferowych dokonywane są na bazie racjonalnych przesłanek, ze ściśle określonymi warunkami, gdzie sposób ustalania i kalkulacji ceny dla danego typu transakcji jest niezmienny i ekonomicznie uzasadniony. Stosowanie różnych metod kalkulacji i brak stosowania określonej, świadomej i sformalizowanej polityki cen transferowych prowadzi najczęściej do wzrostu ryzyka podatkowego jak również do zniekształcenia wyników finansowych, a w konsekwencji do podejmowania błędnych decyzji, na bazie zniekształconych danych.

Mając na uwagę zmieniające się standardy prawne zarówno w skali krajowej jak i międzynarodowej, opracowanie polityki cen transferowych należy do złożonych zadań, ponieważ ustalone procedury rozliczeń wewnątrzgrupowych powinny zapewniać bezpieczeństwo i komfort nie tylko w zakresie istniejących regulacji krajowych i globalnych, ale również w przypadku ich nieuchronnych i przewidywanych zmian w niedalekiej przyszłości

Zespół ekspertów PKF Tax&Legal oferuje Państwu możliwość przeglądu stosowanej przez Państwa polityki cen transferowych oraz oceny, czy wskazane w niej procedury spełniają wymogi obligatoryjnych przepisów prawa podatkowego i nie generują ryzyka zastrzeżeń ze strony organów podatkowych. Jesteśmy w stanie wspomóc Państwa także w opracowaniu tego typu polityk i procedur od zera.