Przedsiębiorcom przysługuje uprawnienie ujęcia wydatków na działalność badawczo-rozwojową w 100% w kosztach uzyskania przychodów, a następnie po raz kolejny odliczenia ich od dochodu. 

Nowa ulga na prace badawczo-rozwojowe
Jak zastosować ulgę?
Jak pomagamy skorzystać z ulgi B+R?
IP Box – jeszcze więcej korzyści

Przedsiębiorcom przysługuje ulga badawczo-rozwojowa, a więc uprawnienie ujęcia wydatków na działalność badawczo-rozwojową w 100% w kosztach uzyskania przychodów i odliczenia ich od przychodu. Co istotne w ramach ulgi B+R przedmiotowe wydatki można następnie do 100% odliczyć od podstawy opodatkowania. 

Jeśli przedsiębiorstwo ma status centrum badawczo-rozwojowego (CBR), to odliczenia od podstawy opodatkowania mogą wynosić nawet 250% wydatków.

Zastosowanie ulgi B+R, pozwala więc na to, aby wydatki na działalność badawczo-rozwojową odliczyć dwukrotnie.

Ulga na prace badawczo-rozwojowe może zostać wykorzystana w okresie 6 lat (tak długo jak trwa amortyzacja). Jeśli jednak przedsiębiorca rozpoczyna działalność, to może ją wykorzystać już w roku rozpoczęcia działalności. W sytuacji, kiedy przedsiębiorca posiada status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, całą ulgę może rozliczyć w drugim roku podatkowym.

Realne korzyści:

  • Wprowadzona ulga badawczo rozwojowa daje możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów działalności badawczo-rozwojowej, szeroko pojmowanej, ponieważ do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć zarówno koszty badań naukowych, jak i prac rozwojowych, niezależnie od ich wyniku.

Kategorie kosztów kwalifikowanych:

Wśród kategorii kosztów kwalifikowanych związanych bezpośrednio z działalnością B+R ustawodawca wymienia:

  • wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami oraz wynagrodzenia  dotyczące usług wynikających z umów o dzieło lub zlecenia (od 2018), w części w jakiej czas przeznaczony na realizację B+R pozostaje  w ogólnym czasie pracy pracownika lub w czasie przeznaczonym na wykonanie usługi,
  • koszty nabycia materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową,
  • nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych,
  • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej,
  • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem,
  • dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością,
  • koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego poniesione przez podatnika będącego, mikro, małym lud średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (od stycznia 2017 r.).

Jak przygotować się do skorzystania z ulgi?

  • Wyodrębnienie wydatków na działalność badawczo-rozwojową w prowadzonej ewidencji w rozbiciu na poszczególne projekty oraz charakter wydatków

Rozliczenie ulgi w zeznaniu rocznym z dołączonym do niego formularzem PIT-BR lub CIT-BR, w którym należy wykazać wydatki związane z tą działalnością.

Fakt, iż podatnik uzyskał dotację na sfinansowanie części kosztów prowadzonej działalności B+R nie wyklucza jego prawa do skorzystania z przedmiotem ulgi co do pozostałej części kosztów kwalifikowanych niesfinansowanych tą dotacją lub które nie zostały mu zwrócone w jakiejkolwiek innej formie.

Całkowity brak prawa do zastosowania ulgi na prace badawczo- rozwojowe dotyczy jedynie podatników prowadzących działalność w specjalnych strefach ekonomicznych.

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k. lub Consult Sp. z o.o. wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.