Przedsiębiorcom przysługuje uprawnienie ujęcia wydatków na działalność badawczo-rozwojową w 100% w kosztach uzyskania przychodów, a następnie po raz kolejny odliczenia ich od dochodu. 

Nowa ulga na prace badawczo-rozwojowe
Jak zastosować ulgę?
Jak pomagamy skorzystać z ulgi B+R?
IP Box – jeszcze więcej korzyści

Z początkiem roku 2019 ustawodawca wprowadził kolejną preferencję związaną z pracami badawczo-rozwojowymi dla podatników podatku dochodowego.

Zgodnie z nową regulacją, podatek od osiągniętego przez podatnika kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi jedynie 5% podstawy opodatkowania.

Preferencyjna stawka opodatkowania ma zastosowanie do literalnie wskazanych w ustawie dochodów z tzw. kwalifikowanych praw własności.

Katalog kwalifikowanych praw własności obejmuje:

 • prawo do wynalazku (patenty),
 • prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczone do obrotu,
 • autorskie prawo do programu komputerowego.

Kto może skorzystać z ulgi IP Box:

Z ulgi IP Box mogą skorzystać podatnicy (osoby fizyczne i prawne) uzyskujące następujące rodzaje dochodów z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej w roku podatkowym:

 • opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 • ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 • z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;
 • z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Zakres oferowanych usług:

 • identyfikacja praw własności intelektualnej pod kątem oceny możliwości stosowania ulgi IP Box
 • analiza polityki podatkowej i rachunkowej oraz innych dokumentów wewnętrznych pod kątem wprowadzenia ewentualnych zmian dostosowawczych
 • opracowanie procedury w zakresie kwalifikowania i ewidencjonowania przychodów i kosztów kwalifikowanych z perspektywy bilansowej oraz podatkowej
 • zabezpieczenie przyjętych zasad korzystania z ulgi poprzez sporządzenie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych
 • okresowy audyt w celu weryfikacji prawidłowości stosowania ulgi IP Box oraz dostosowania do zmian przepisów i orzecznictwa
 • pomoc w wykazaniu dochodów kwalifikowanych praw własności intelektualnej w zeznaniu podatkowym, w tym kalkulacji wskaźnika nexus
 • wsparcie podatnika w kontaktach z organami podatkowymi we wszelkich sprawach związanych z weryfikowaniem prawidłowości zastosowanej ulgi IP Box

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.