Przedsiębiorcom przysługuje uprawnienie ujęcia wydatków na działalność badawczo-rozwojową w 100% w kosztach uzyskania przychodów, a następnie po raz kolejny odliczenia ich od dochodu. 

Nowa ulga na prace badawczo-rozwojowe
Jak zastosować ulgę?
Jak pomagamy skorzystać z ulgi B+R?
IP Box – jeszcze więcej korzyści

Ulgę na prace B+R rozlicza się w zeznaniu rocznym CIT -8 za rok, w którym poniesione kwalifikowane koszty działalności B+R. Fakt poniesienia za dany rok straty podatkowej albo sytuacja, gdy wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń nie pozbawia go prawa do realnego wykorzystania tej ulgi. Rozliczenie jej może nastąpić w kolejnych następujących po sobie 6 latach podatkowych, a zwiększenie tego okresu z lat 3 do 6 to kolejna pozytywna dla podatnika zmiana obowiązująca do 2017.

Dodatkowo od 2017 r. podatnicy, którzy w roku rozpoczęcia działalności ponieśli stratę albo osiągnęli dochód niższy od kwoty przysługującego za ten rok odliczenia z tytułu ulgi na prace B+ R przysługuje zwrot kwoty stanowiącej iloczyn nieodliczonej wartości kwoty kosztów kwalifikowanych (ustalonych wg obowiązujących limitów) i obowiązującej stawki podatku. Powyższa zasada ma również zastosowanie w roku podatkowym następującym bezpośrednio po roku, w którym podatnik rozpoczął działalność gospodarczą.

Przy czym za „rozpoczęcie działalności” nie uważa się działalności podmiotów powstałych w wyniku przekształcenia ( w tym przekształcenia działalności osoby fizycznej i spółki osobowej), połączenia, podziału, powstałe w wyniku wnoszenia aportem przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstwa lub składników majątku o wartości stanowiącej co najmniej równowartość 100 tys. EUR lub wnoszenia aportem składników majątku uzyskanych w wyniku likwidacji innych podatników.

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.