Audyt finansowy jest dziedziną, w której specjalizujemy się od wielu lat, a nasze kompetencje potwierdzają największe instytucje finansowe na rynku polskim i zagranicznym.

Badania i przeglądy sprawozdań finansowych
Dowiedz się więcej o nowych MSSF
Realizacja badania
Nowe obowiązki w zmienionej ustawie
Obowiązek badania sprawozdania finansowego
Karta Klienta online

Etapy badania sprawozdań finansowych w PKF:

Po wybraniu PKF Consult na audytora Spółki zgodnie z przepisami prawa, przechodzimy do podpisania umowy na badanie sprawozdania finansowego oraz proponujemy spotkanie otwierające. Podczas spotkania zostają określone osoby odpowiedzialne po stronie Klienta - wskazane przez Zarząd osoby do bieżącej komunikacji z zespołem audytorskim, może to być Główna Księgowa/Dyrektor Finansowy jako kluczowy kontakt oraz określone oczekiwania, co do przebiegu współpracy z PKF.

W ramach pierwszych etapów prac poznajemy Państwa profil działalności, sposób działania organizacji, wyniki, sytuację finansową na tle jej otoczenia gospodarczego i prawnego. Zapoznajemy się z systemem rachunkowości i działaniem systemu kontroli wewnętrznej. Na tej podstawie rozpoznajemy czynniki ryzyka i poddajemy je analizie. Dzięki temu proces badania przeprowadzamy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania (MSB). Umożliwia nam to oszacowanie ryzyka wystąpienia istotnych nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym. Jesteśmy przygotowani i wdrożyliśmy Międzynarodowe Standardy Badania zgodnie z ogłoszoną w dniu 6 czerwca 2017 r. (Dz.U. poz. 1089) ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, co pozwoli nam aby usługa audytorska była bardziej przemyślana i lepiej dopasowane do potrzeb konkretnego klienta.

Następnie prace dzielimy na badanie wstępne, dokonywane jeszcze przed zamknięciem roku sprawozdawczego i badanie właściwe, wykonywane po jego zakończeniu. Aby usprawnić przeprowadzenie badania przed wejściem do Klienta (30 dni wcześniej) wysłane są do osoby kontaktowej, zazwyczaj do Głównej Księgowej i do wiadomości Dyrektora Finansowego listy materiałów do przygotowania (PPK).

Każdorazowo po zakończeniu kolejnego etapu organizujemy spotkania podsumowujące z zarządem Spółki. Na bieżąco wysłane są przez Menadżera lub Koordynatora maile do wskazanej przez zarząd osoby odpowiedzialnej za kontakt z zespołem audytorskim do Głównej księgowej/ właściciela biura rachunkowego potwierdzającego ustalenia ze spotkania (lista dokumentów, terminy, itd.). Na koniec każdego dnia Koordynator określa dane, których potrzebuje zespół (co i w jakiej formie) i przekazuje je księgowej (mail oraz rozmowa).

Wynikiem pracy jest sprawozdanie z badania - jeden dokument, którego jednym z punktów/akapitów jest opinia. W przypadkach, gdy jest to właściwe kierujemy do Zarządu lub Rady Nadzorczej list prezentujący ważne a nie wymagające ujęcia w opinii lub raporcie wyniki przeprowadzonego audytu. Naszym celem jest udzielenie wsparcia klientowi w wypełnieniu obowiązku ustawodawczego oraz pomoc w udzieleniu odpowiedzi na potencjalne pytania członków rady nadzorczej, akcjonariuszy, udziałowców.  W ramach uzupełnienia usługi przeprowadzamy badania i przeglądy poprawności pakietów konsolidacyjnych przygotowywanych przez podmioty zależne na potrzeby raportowania do audytora wiodącego grupy.

Zdajemy sobie sprawę, że sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych wymaga sporządzenia wewnętrznego systemu raportowania opartego na pakietach konsolidacyjnych. Nasze zespoły posiadają odpowiednie kompetencje, w tym również językowe do sprawdzenia poprawności sporządzonych pakietów konsolidacyjnych, które są tworzone przez podmiot zależny w oparciu o zapisy w księgach i przekształcane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi polityki rachunkowości dla całej grupy kapitałowej.

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k. lub Consult Sp. z o.o. wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.