Obowiązek badania sprawozdania finansowego

Czy podmiot zamierza kontynuować działalność gospodarczą?

Czy jesteś Spółką nowo zawiązaną lub przejmującą, a w bieżącym okresie wystąpiła transakcja połączenie jednostek?

Czy jesteś funduszem inwestycyjnym sporządzającym łączne połączone sprawozdanie finansowe z subfunduszami?

Czy jesteś subfunduszem sporządzającym roczne sprawozdania jednostkowe?

Czy prowadzisz działalność w zakresie banków, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji?

Czy prowadzisz działalność w zakresie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych?

Czy prowadzisz działalność w zakresie jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 2b?

Czy prowadzisz działalność w zakresie jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych?

Czy prowadzisz działalność w zakresie krajowych instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego?

Czy prowadzisz działalność w zakresie spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji?

Które z poniższych warunków zostały spełnione na koniec poprzedzającego roku obrotowego:

Powstaje obowiązek badania sprawozdania finansowego

Proszę wypełnić formularz, aby wycenić usługę.

ponów badanie
Brak obowiązku badania sprawozdania finansowego

Jeśli interesuje Cię badanie nieobligatoryjne, proszę wypełnić formularz, aby wycenić usługę.

ponów badanie