Audyt finansowy jest dziedziną, w której specjalizujemy się od wielu lat, a nasze kompetencje potwierdzają największe instytucje finansowe na rynku polskim i zagranicznym.

Badania i przeglądy sprawozdań finansowych
Dowiedz się więcej o nowych MSSF
Realizacja badania
Nowe obowiązki w zmienionej ustawie
Obowiązek badania sprawozdania finansowego
Karta Klienta online

Klient

Nazwa: *
Adres: *
Telefon/FAX: *
Od kiedy istnieje:
Przedmiot działalności: *
* pola obowiązkowe do uzupełnienia

Dane za ostatni rok obrotowy

Pozycja jednostkowe
ub.r.
skonsolidowane
ub.r.
jednostkowe
rok bieżący
skonsolidowane
rok bieżący
Rzeczowe aktywa trwałe:
Inwestycje długoterminowe:
Zapasy:
Należności:
Inwestycje krótkoterminowe:
Suma bilansowa: *
Kapitał własny, w tym: *
kapitał zakładowy:
kapitał zapasowy:
wynik lat ubiegłych:
Zobowiązania i rezerwy na zobow.:
Przychody ze sprzedaży: *
Pozostałe przychody operacyjne: *
Przychody finansowe:
Wynik finansowy netto: *
* pola obowiązkowe do uzupełnienia
** prognozowane za okres objęty badaniem, w tys. PLN

Pozostałe informacje finansowe

Leasing finansowy (ilość umów):
Czy jednostka posiada kontr. długoterminowe? *
Posiadane instrumenty finansowe: *
Czy wycena papierów warto. oparta jest o szacunki wyspecjalizowanych jednostek? Jakich?

Informacje ogólne

Zatrudnienie ogółem, w tym służby księgowe: *
Ilość oddziałów:
Czy oddziały są samobilansujące?
Miejsce prowadzenia ksiąg jednostki:
Księgowość jednostki: *

Władze Spółki

prosimy podać nazwiska

Zarząd:
Rada nadzorcza:

Połączenia (ew. podziały) w ostatnim roku obrotowym

Czy wystąpiło połączenie:
Data:
Ilość łączonych jednostek:
* pola obowiązkowe do uzupełnienia

Konsolidacja

Czy spółka sporządza spr. Skonsolidowane: *
Ilość spółek zależnych: *
Stowarzyszone/współzależne:
Nazwy i adresy spółek zależnych:
Rodzaj działalności spółek zależnych:
Czy w badanym roku dokonywano sprzedaży/zakupu jedn. konsolidowanych?
Czy spółki zależne podlegają badaniu?

Sprawozdawczość

Standardy sporządzania sprawozdań: *
Czy sprawozdanie wchodzi do spraw. Skonsolidowanego?
Ew. zmiana systemu księgowego w roku badanym (kiedy)?
Ew. zmiana zasad rachunkowości w roku badanym?
Czy spółka jest notowana na GPW?
Czy w skład grupy wchodzi spółka notowana na GPW?
* pola obowiązkowe do uzupełnienia

Relacje z innymi jednostkami wchodzącymi w skład sieci PKF International

Czy któraś z firm z sieci pkf international, ma w jednostce bezpośrednie lub znaczące pośrednie udziały finansowe ( w tym z tytułu pracowniczego programu emerytalnego)? *
Czy jednostka (bądź prezes zarządu, członek zarządu lub sprawujący kontrolę właściciel) posiada inwestycje w jednostce, w której jednocześnie posiada udziały którakolwiek z firm z sieci pkf international? *
Proszę podać nazwy podmiotów, u których jednostka zaciągnęła pożyczki lub uzyskała poręczenie długów (nie dotyczy banków i podobnych instytucji): *
Proszę podać nazwy podmiotów, którym jednostka udzieliła pożyczki lub poręczenie długów (nie dotyczy banków oraz podobnych instytucji): *
Czy jednostka utrzymuje bliskie relacje biznesowe z którąkolwiek z firm należących do sieci pkf international? (proszę o podanie nazwy firmy oraz charakteru i zakresu utrzymywanych kontaktów biznesowych)? *
Czy prezes bądź członek zarządu jest jednocześnie osobą zatrudnioną lub współpracującą z którąkolwiek z firm z sieci pkf international? *
Czy którakolwiek z firm należących do sieci pkf international świadczyła jednostce w ostatnim czasie (w okresie ostatnich 3 lat), któreś z podanych usług: badanie sprawozdania finansowego, inne usługi o charakterze poświadczającym, usługi księgowe (w tym związane z listami płac i sporządzaniem sprawozdania finansowego), wyceny, audytu wewnętrznego, doradztwa prawnego, doradztwa dotyczącego gospodarki finansowej (corporate finance), związane z technologią informatyczną (w szczególności projektowanie lub wdrażanie systemu informatycznego), wsparcia w procesach sądowych, rekrutacji kadry menadżerskiej lub inne nie wymienione? (proszę o wskazanie nazwy firmy oraz rodzaju świadczonych usług): *
* pola obowiązkowe do uzupełnienia

Badanie za rok ubiegły

Czy było badanie za ubiegły rok? *
Rodzaj wydanej opinii (podać ew. Zastrzeżenia): *
Podmiot badający za 2 ubiegłe lata:
Czy badanie jest wymagane przepisami ustawy? *

Terminy

Okres sprawozdawczy do objęcia badaniem: *
Oczekiwany termin wydania sprawozdania biegłego rewidenta: *

Inne informacje

Termin i forma (pocztowa, elektroniczna) złożenia oferty: *
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, stanowisko): *
Telefon: *
E-mail: *
Pozostałe ważne informacje:
Skąd dowiedzieliście się
Państwo o PKF: *
Jeśli chcesz otrzymywać newsletter od PKF Consult, zaakceptuj Regulamin. Udzielenie zgody jest dobrowolne i można ją w dowolnym momencie wycofać przesyłając oświadczenie na adres mailowy: iod@pkfpolska.pl
* pola obowiązkowe do uzupełnienia

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.