Z dniem 01.01.2019 r. ustawodawca wprowadził nowe narzędzie monitorowania podatników jakim są zasady obowiązkowego raportowania schematów podatkowych  (ang. Mandatory Disclosure Rules).

Schemat podatkowy to uzgodnienie, które:

 • spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada ogólną cechę rozpoznawczą,
 • posiada szczególną cechę rozpoznawczą, lub
 • posiada inną szczególną cechę rozpoznawczą.

Obowiązek sprawozdawczy w zakresie schematów podatkowych dotyczy takich podmiotów jak promotorzy, korzystający i wspomagający czyli:
Promotor – osoba lub podmiot, który podejmuje działania polegające na opracowaniu, oferowaniu, udostępnianiu, wdrażaniu lub zarządzaniu wdrażaniem uzgodnienia (np. firma doradztwa podatkowego, doradca podatkowy, radca prawny, adwokat itp.)
Korzystający – osoba lub podmiot, któremu dane uzgodnienie jest udostępniane, u którego uzgodnienie jest wdrażane, który jest przygotowany do wdrożenia uzgodnienia lub który dokonał czynności służącej wdrożeniu uzgodnienia (zazwyczaj przedsiębiorca)
Wspomagający – osoba lub podmiot, który udziela pomocy, wsparcia, porad dotyczących opracowania, wdrożenia do obrotu, organizowania, udostępniania do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia uzgodnienia (m.in. biuro rachunkowe, księgowy, dyrektor finansowy).

Jako cel stawiamy sobie dbałość o interesy naszych klientów poprzez minimalizację ich ryzyka podatkowego oraz sankcyjnego przy efektywnym wykorzystaniu specjalistycznej wiedzy naszego zespołu.

Oferujemy:

 • opracowanie procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych,
 • reprezentowanie podatników w sporach z organami podatkowymi i obronę klientów w sprawach karnych skarbowych, a także w sądach administracyjnych w kwestii postępowań w zakresie opóźnień w raportowaniu lub braku raportowania schematów podatkowych.
Obowiązek raportowania
Identyfikacja występowania schematu podatkowego
Raportowanie - kiedy i kto?
Obowiązek występowania procedur wewnętrznych i sankcje

Schematy wdrażane/udostępniane PO 01.01.2019 r.

W przypadku przekazywania informacji o schemacie podatkowym Szefowi KAS przez PROMOTORA
w terminie 30 dni od:

 • dnia następnego po udostępnieniu schematu podatkowego lub
 • od dnia następnego po przygotowaniu do wdrożenia schematu podatkowego lub
 • od dnia dokonania pierwszej czynności związanej z wdrażaniem schematu podatkowego

w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej,

promotor zobligowany jest do niezwłocznego informowania pisemnie korzystającego o otrzymanym Numerze Schematu Podatkowego (NSP), załączając potwierdzenie nadania NSP.

Ponadto promotor, w terminie 30 dni od dnia, w którym poinformował korzystającego lub inne podmioty o obowiązku przekazania informacji o schemacie podatkowym, zobligowany jest zawiadomić Szefa KAS o poinformowaniu korzystającego lub innych podmiotów o obowiązku przekazania schematu podatkowego do Szefa KAS, wskazując datę udostępnienia schematu podatkowego lub dokonania czynności związanej z wdrażaniem schematu podatkowego oraz liczbę podmiotów, które poinformował.

W przypadku przekazywania informacji o schemacie podatkowym Szefowi KAS przez KORZYSTAJĄCEGO
w terminie 30 dni od:

 • dnia następnego po udostępnieniu schematu podatkowego lub
 • od dnia następnego po przygotowaniu do wdrożenia schematu podatkowego lub
 • od dnia dokonania pierwszej czynności związanej z wdrażaniem schematu podatkowego

w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, 

korzystający, dokonujący w danym okresie rozliczeniowym czynności zakwalifikowanych do  schematu podatkowego lub uzyskujący z nich korzyść podatkową, w terminie złożenia deklaracji podatkowej dotyczącej tego okresu rozliczeniowego zobligowany jest do przekazania do Szefa KAS informacji, na druku MDR-3 , o zastosowaniu schematu podatkowego uwzględniającą:

 • NSP tego schematu podatkowego;
 • wysokość korzyści podatkowej wynikającej ze schematu podatkowego

jeżeli korzystający uzyskiwał w danym okresie rozliczeniowym taką korzyść.

Formularz MDR-3 musi być podpisane przez wszystkich członków organu zarządzającego podatnika i należy go złożyć pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń z następującą klauzulą: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."

W przypadku przekazywania informacji o schemacie podatkowym Szefowi KAS przez WSPOMAGAJĄCEGO
W sytuacji gdy wspomagający nie został poinformowany o NSP schematu podatkowego lub powziął wątpliwości co do transakcji, że jest ona lub może być schematem podatkowym to:

 • jest on zobligowany do niezwłocznego, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym powziął lub powinien był powziąć wątpliwości, wystąpić z odrębnym pismem do promotora lub korzystającego zlecających wykonanie czynności o przekazanie mu pisemnego oświadczenia, że uzgodnienie nie stanowi schematu podatkowego.
 • jest zobligowany do zawiadomienia Szefa KAS o wystąpieniu wskazanej wyżej sytuacji podając dzień, w którym powziął wątpliwości, że uzgodnienie stanowi schemat podatkowy, oraz liczbę podmiotów, do których wystąpił o przekazanie mu pisemnego oświadczenia, że uzgodnienie nie stanowi schematu podatkowego. Wspomagający może wstrzymać się z wykonaniem czynności w odniesieniu do uzgodnienia do dnia otrzymania tego oświadczenia, potwierdzenia nadania NSP
 • jest zobligowany w terminie 30 dni od następnego dnia po udzieleniu bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia lub porad w zakresie opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia schematu podatkowego.

Schematy wdrażane/udostępniane PRZED  01.01.2019 r.
W przypadku poniższych schematów podatkowych zaraportowanie należy dokonać do 30.09.2019 r.:

 • transgranicznych gdy pierwsza czynność związana z wdrażaniem nastąpiła po 25.06.2018 r.,
 • krajowych gdy pierwsza czynność związana z wdrażaniem nastąpiła po 01.11.2018 r.

Nasze usługi świadczymy w całej Polsce poprzez regionalne biura w Warszawie, Łodzi i Poznaniu, Opolu, Wrocławiu, Katowicach, Lublinie, Gdańsku.

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., PKF Advisory Sp. z o. o., PKF Brevells Cekiera Sp. k. lub Consult Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.