Szczególne obwiązki i procedury w zakresie współpracy jednostki zainteresowania publicznego z audytorem.

Usługi doradcze dla JZP - współpraca z audytorem
Nowe regulacje
Odpowiedzialność JZP
Zakres oferowanych usług

Nowe regulacje prawne dla JZP dotyczące audytu i współpracy z biegłym rewidentem

Podpisana w czerwcu 2017 roku ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym ma na celu transpozycję do krajowego porządku prawnego postanowień nowych przepisów prawa UE z zakresu audytu obejmujących:

  • dyrektywę 2014/56/UE zmieniającą dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 196) oraz
  • rozporządzenie 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego (Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 77 wraz ze Sprostowaniem w Dz. Urz. UE L 170 z 11.06.2014, str. 66)

Najważniejsze rozwiązania dotyczące bezpośrednio jednostek zainteresowania publicznego (dalej zwane „JZP”), a mające na celu implementowanie dyrektywy oraz umożliwienie stosowania rozporządzenia, z uwzględnieniem przyjętych opcji przewidzianych w dyrektywie lub rozporządzeniu obejmują w szczególności :

  • określenie katalogu jednostek zainteresowania publicznego oraz objęcie definicją JZP: emitentów papierów wartościowych na rynku regulowanym a także dużych krajowych instytucji płatniczych, dużych instytucji pieniądza elektronicznego, otwartych funduszy emerytalnych i dobrowolnych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych, funduszy inwestycyjnych otwartych, specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, publicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, wybranych towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz wybranych podmiotów prowadzących działalność maklerską,
  • określenie zasad tworzenia oraz działania komitetów audytu ( zwanych dalej „KA”) przez:

a) określenie katalogu JZP mających obowiązek posiadania komitetu audytu wraz ze wskazaniem JZP zwolnionych z tego obowiązku,

b) utrzymanie możliwości pełnienia funkcji komitetu audytu przez inny organ – radę nadzorczą (zwaną dalej „RN”), lub inny organ nadzorczy/kontrolny – w wybranych małych JZP oraz wprowadzenie takiej możliwości w bankach spółdzielczych i jednostkach samorządu terytorialnego będących jednostkami zainteresowania publicznego,

c) umożliwienie funduszom inwestycyjnym i funduszom emerytalnym zwolnienia z posiadania KA pod warunkiem, że jego zadania będzie wykonywał KA działający w towarzystwie będącym organem zarządzającym danym funduszem inwestycyjnym czy emerytalnym,

d) wprowadzenie wymogu, iż w przypadku pełnienia roli KA przez RN lub inny organ nadzorczy/kontrolny kryteria niezależności, jak też wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz w zakresie branży, w której działa badana JZP muszą też być spełnione,

e) wprowadzenie wymogu posiadania przez JZP sformalizowanej polityki w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem, w tym usług, o których mowa w art. 130 i obowiązek ich opracowania przez KA.

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.