Szczególne obwiązki i procedury w zakresie współpracy jednostki zainteresowania publicznego z audytorem.

Usługi doradcze dla JZP - współpraca z audytorem
Nowe regulacje
Odpowiedzialność JZP
Zakres oferowanych usług

Mając na względzie przygotowanie JZP do implementacji nowych obowiązków prawnych oferujemy Państwu następujący zakres usług:

1. Audyt corporate goveranance obejmujący weryfikację statutu spółki oraz regulacji wewnętrznych (regulamin zarządu, regulamin rady nadzorczej) pod kątem ich zgodności i spójności z KSH, projektem ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz regulacjami UE.

Efektem tych prac będzie: przedstawienie raportu z wnioskami i rekomendacjami do wprowadzenia koniecznych zmian – omówiona na spotkaniu z zarządem spółki oraz członkami rady nadzorczej.

2. Opracowanie Regulaminu Komitetu Audytu i procedury współpracy Komitetu Audytu z biegłym rewidentem.
3. Przygotowanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania.
4. Opracowanie procedury wyboru firmy audytorskiej  przez jednostkę zainteresowania publicznego (JZP).
5. Przygotowanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej  dozwolonych usług niebędących badaniem.

Efekty prac wskazane w pkt. 2-5 powyżej zostaną przedstawione i omówione na spotkaniu z Zarządem, Radą Nadzorczą i członkami Komitetu Audytu.

6. Przeprowadzenie szkolenia zamkniętego w zakresie nowych regulacji dotyczących jednostek zainteresowania publicznego w zakresie ich audytu.

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.