Wnioski z konferencji
Informacje o konferencji
Program konferencji
Prelegenci

4 listopada 2015 | godz. 10.30 - 17.30

Sala notowań, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa

Organizatorzy:

Nowe regulacje europejskie wymuszają istotne zmiany ustawy o biegłych rewidentach z 2009 r. Dotkną one także komitetu audytu, wprowadzonego przez ustawę do rad nadzorczych jednostek zainteresowania publicznego. Celem konferencji jest przedstawienie kierunków przewidywanych zmian, w szczególności zasadniczej
i koniecznej nowelizacji przepisów dotyczących usytuowania i roli komitetu audytu
w radzie nadzorczej. W konsekwencji, zmiany dotkną zadań rady nadzorczej
oraz odpowiedzialności i niezależności jej członków, a także współpracy jednostek
z biegłymi rewidentami.

Konferencję kierujemy do osób pełniących funkcje członków zarządu, dyrektorów finansowych, dyrektorów nadzoru właścicielskiego, radców prawnych, członków rad nadzorczych oraz komitetów audytu. Osoby, dla których wprowadzane zmiany
są szczególnie istotą kwestią, reprezentują:

 • Spółki giełdowe
 • Banki krajowe, banki spółdzielcze, oddziały banków zagranicznych
 • Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
 • Zakłady ubezpieczeniowe, zakłady reasekuracji oraz otwarte fundusze
  i towarzystwa emerytalne
 • Fundusze inwestycyjne oraz podmioty prowadzące działalność maklerską
 • Kancelarie prawne
 • Jednostki samorządu terytorialnego, których papiery wartościowe notowane
  są na rynku regulowanym

 

Patronat merytoryczny:

          

 

Patronat medialny:

    

 

            

Pliki do pobrania