Wnioski z konferencji
Informacje o konferencji
Program konferencji
Prelegenci

4 listopada 2015 | godz. 10.30 - 17.30

Sala notowań, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa

Organizatorzy:

Nowe regulacje europejskie wymuszają istotne zmiany ustawy o biegłych rewidentach z 2009 r. Dotkną one także komitetu audytu, wprowadzonego przez ustawę do rad nadzorczych jednostek zainteresowania publicznego. Celem konferencji jest przedstawienie kierunków przewidywanych zmian, w szczególności zasadniczej
i koniecznej nowelizacji przepisów dotyczących usytuowania i roli komitetu audytu
w radzie nadzorczej. W konsekwencji, zmiany dotkną zadań rady nadzorczej
oraz odpowiedzialności i niezależności jej członków, a także współpracy jednostek
z biegłymi rewidentami.

Konferencję kierujemy do osób pełniących funkcje członków zarządu, dyrektorów finansowych, dyrektorów nadzoru właścicielskiego, radców prawnych, członków rad nadzorczych oraz komitetów audytu. Osoby, dla których wprowadzane zmiany
są szczególnie istotą kwestią, reprezentują:

 • Spółki giełdowe
 • Banki krajowe, banki spółdzielcze, oddziały banków zagranicznych
 • Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
 • Zakłady ubezpieczeniowe, zakłady reasekuracji oraz otwarte fundusze
  i towarzystwa emerytalne
 • Fundusze inwestycyjne oraz podmioty prowadzące działalność maklerską
 • Kancelarie prawne
 • Jednostki samorządu terytorialnego, których papiery wartościowe notowane
  są na rynku regulowanym

 

Patronat merytoryczny:

          

 

Patronat medialny:

    

 

            

Pliki do pobrania

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k. lub Consult Sp. z o.o. wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.