Wnioski z konferencji
Informacje o konferencji
Program konferencji
Prelegenci

Paneliści konferencji "Komitet audytu i rada nadzorcza w obliczu zasadniczych i koniecznych zmian. Planowane nowelizacje ustaw w 2016 r." Od lewej Marcin Dyl, Ewa Jakubczyk-Cały, Raimondo Eggink, Marek Wierzbowski, Olga Petelczyc, Monika Kaczorek.

Konferencja, która odbyła się 4 listopada na Sali Notowań Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, została zorganizowana przez PKF oraz Personalities.

Wnioski z konferencji skoncentrowały się na następujących zagadnieniach:

 • zbyt wysokie kary – do 4 mln złotych dla osób fizycznych – członków organów spółek i członków komitetów audytu,
 • zbyt wysokie kary – do 10% przychodów dla osób prawnych (bez górnych limitów kwoty kary),
 • niezasadność zastosowania procedury kpa w procesie odpowiedzialności i sankcji,
 • nieodpowiedniość zdefiniowania niezależności członków komitetu audytu oraz zbyt wysoko ustalony limit (ponad 50% - większość) ilości niezależnych członków komitetu audytu,
 • zawężenie informacji dla interesariuszy sprawozdań finansowych oraz członków rad nadzorczych spółek nie będących JZP, z tytułu wycofania raportu z badania, przy jednoczesnym braku obowiązku sporządzania przez biegłego rewidenta informacji o charakterze sprawozdania dla komitetu audytu w JZP.

Jednocześnie – uczestnicy konferencji pozytywnie zaopiniowali założenia do projektu ustawy w zakresie poprawy jakości badań finansowych poprzez:

 • lepszą jakość raportowania z badania dla członków komitetów audytu,
 • dodatkową kontrolę jakości zlecenia badania JZP.

Ocenili, że wdrożenie regulacji wpłynie na poprawę jakości informacji finansowej, wyrazili jednakże obawy, czy koszty wdrożenia nie będą zbyt wysokie – dla firm, członków rad nadzorczych i komitetów audytu w relacji do korzyści. Podkreślili, że zmiany następują zbyt szybko. Nie oceniono przecież jeszcze skutków wdrożenia w 2009 roku w Polsce regulacji dotyczących funkcjonowania komitetów audytu.

Przekazujemy Wam też informację, że dnia 12.11.2015 roku ukazał się nowy projekt założeń z dnia 10 listopada 2015 roku do projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw.

http://www.kibr.webserwer.pl/_doc/news/projekt_zalozen_UoBR_11_2015.pdf

Podstawowe zmiany założeń do ustawy w terminie funkcjonowania komitetów audytu i rad nadzorczych w stosunku do wersji pierwszej projektu koncentrują się na:

- w przypadku naruszenia przepisów ustawy i rozporządzenia 537/2014 UE pieniężne kary dla osób fizycznych mogą wynieść maksymalnie 1 mln, dla osób prawnych – 10% rocznych przychodów. Przy wyborze rodzaju środka oraz kary znaczenie będą miały: waga naruszenia i czas trwania, stopień odpowiedzialności, kwota zysków lub strat osiągniętych  przez odpowiedzialny podmiot, stopień współpracy osoby odpowiedzialnej z właściwymi organami, uprzednie naruszenia popełnione przez odpowiedzialny podmiot lub osobę fizyczną.

- ujęcie w zmianach Kodeksu spółek handlowych katalogu podmiotów mających obowiązek posiadania komitetów audytu oraz zasad odpowiedzialności członków rad nadzorczych adekwatnie do przypisanych zadań komitetów audytu.

W zakresie objętym tematem konferencji nowy projekt założeń do ustawy zakłada wyłącznie zmniejszenie maksymalnych kar dla osób fizycznych za naruszenie ustawy i rozporządzenia. W nowym projekcie ujęto też sporo zmian dotyczących funkcjonowania firm audytorskich, samorządu biegłych rewidentów, określenia właściwych organów publicznych dla nadzoru określonych zagadnień objętych europejską dyrektywą i rozporządzeniem. Te zagadnienia – nie były jednak objęte zakresem konferencji. 

Najważniejsze wnioski panelistów z konferencji:

 • Kompetentny audytor spółki asekuruje ryzyko sankcji członków rady nadzorczej i komitetu audytu za ewentualne uchybienia regulacjom ustawy i rozporządzenia,
 • Kompetentna rada nadzorcza i komitet audytu asekuruje ryzyko badania biegłego rewidenta,
 • zarówno członkowie nadzoru właścicielskiego jak też audytor działają na rzecz inwestorów. Od ich kompetencji, zaangażowania, komunikacji i współpracy zależeć będzie ryzyko inwestora,
 • wdrożenie proponowanych regulacji spowoduje prawdopodobnie, w określonym czasie, istotną poprawę jakości informacji finansowej, ale ryzyka okresu przejściowego dla uczestników tych procesów są nieadekwatne i niewspółmierne do przewidywanych korzyści.

Eksperci obecni na konferencji zwrócili również uwagę na liczne ryzyka

- dla spółek i ich zarządów związane z nowymi regulacjami:

 • wzrost kosztów audytu,
 • wzrost kosztów usług doradczych ze względu na zakaz ich świadczenia przez audytorów mających rozpoznanie jednostki,
 • wzrost kosztów ubezpieczeń dla członków organów spółek,

- oraz członków rad nadzorczych i komitetów audytu:

 • niewspółmierność zadań i odpowiedzialności z wynagrodzeniami członków rad nadzorczych i Komitetu audytu,
 • nieuzasadniony napływ "donosów" związany z instytucją whistleblowera,
 • ryzyko "niedopasowania" powoływanych przez Walne Zgromadzenie członków rady dla realizacji zadań (kompetencje, niezależność, osobowość),
 • niepewność współmierności roli, zadań i odpowiedzialności członka Komitetu audytu spoza rady nadzorczej z innymi członkami,
 • wysokość sankcji opartych na procedurach kpa,

Ryzyka z perspektywy inwestorów:

 • poprawa jakości informacji finansowej,
 • poprawa jakości rewizji finansowej,
 • trudności w pozyskaniu kompetentnych osób dla pełnienia funkcji nadzorczych, w tym członków Komitetu audytu,
 • wzrost kosztów spółki, a tym samym pomniejszenie zysków (które może być kompensowane wzrostem jakości zarządzania i nadzoru)

Poniżej wywiad z Ewą Jakubczyk - Cały (PKF Consult) oraz Sławomirem Ludwikowskim (Kruszwica S. A.)

 

Galeria zdjęć z wydarzenia:

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k. lub Consult Sp. z o.o. wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.