Z dniem 1 stycznia 2022 r. Polski Ład – do przepisów ustawy o PIT oraz ustawy o CIT - wprowadził m.in. nowe propozycje ulg dla podatników uzyskujących przychody z działalności gospodarczej ponoszących koszty w związku z zatrudnianiem pracowników przy działalności badawczo-rozwojowej, produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia go na rynek oraz  na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów.

Uzupełnienie odliczeń z tytułu kosztów kwalifikowanych związanych z działalnością badawczo-rozwojową

Ustawodawca umożliwia odliczenie przez płatnika, od zaliczek na podatek dochodowy oraz od zryczałtowanego podatku dochodowego, potrącanych należności z dochodów (przychodów) osób fizycznych zatrudnionych u podatnika na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umów cywilno-prawnych, pochodzących z następujących tytułów:

 • stosunku służbowego,  stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz wypłacanego przez podatnika zasiłku pieniężnego z ubezpieczenia społecznego;
 • wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, czy praw autorskich.

Ulga znajduje zastosowanie w przypadku poniesionych kosztów kwalifikowanych działalności B+R, których podatnik nie odliczył od dochodu w zeznaniu rocznym w ramach odliczenia ulgi B+R z uwagi na fakt poniesienia straty albo z powodu tego, że wysokość dochodu była niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń.

Przedmiotowe odliczenie przysługuje w stosunku do dochodów (przychodów) tych osób, których:

 • czas pracy przeznaczony na realizację działalności B+R pozostający w ogólnym czasie pracy w danym miesiącu wynosi co najmniej 50 %,  lub
 • czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności B+R na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu, pozostający w całości czasu przeznaczonego na wykonanie tej usługi wynosi co najmniej 50%.

Z odliczenia nie mogą korzystać podatnicy korzystający z prawa do zwrotu gotówkowego uregulowanego w uldze B+R.

W przypadku utraty prawa do odliczenia podatnik zobligowany jest do wykazania w deklaracji składanej za rok podatkowy, w którym utracił to prawo i doliczenia kwot pierwotnie odliczonych oraz do zwrotu. Dotyczy to również przypadków błędnego zastosowania odliczenia, np. w sytuacji, gdy podmiot skorzystał ze zwrotu gotówkowego z tytułu ulgi B+R, a następnie skorzystał z nowego odliczenia.

W obowiązującym do dnia 31.12.2021 r. stanie prawnym - podatnikowi, który w roku rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej poniósł stratę albo osiągnął dochód niższy od kwoty przysługującego za ten rok odliczenia określonego w przepisach dot. ulgi B+R przysługiwał zwrot kwoty nieodliczonych kosztów kwalifikowanych, niemniej co istotne z tego uprawnienia mogli skorzystać wyłącznie podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności w roku rozpoczęcia działalności oraz w drugim roku prowadzenia działalności, jeżeli taki podatnik był mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców.

Zmiany zlikwidowały ograniczenie zastosowania ulgi wyłącznie przez podmioty rozpoczynające prowadzenie działalności.

Wysokość odliczenia

Wysokość odliczenia została ograniczona do kwoty odpowiadającej:

 1. iloczynowi najniższej stawki podatkowej określonej w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT, oraz nieodliczonego na podstawie art. 26e tej ustawy odliczenia – w przypadku podatnika opodatkowanego według zasad określonych w art. 27 ust. 1ustawy o PIT, albo
 2. 19% nieodliczonego na podstawie art. 26e ustawy o PIT odliczenia – w przypadku podatnika opodatkowanego według zasad określonych w art. 30c wspomnianej ustawy - w przypadku podatników PIT,
 3. iloczynowi kwoty nieodliczonej i stawki podatku obowiązującej tego podatnika w danym roku podatkowym - w przypadku podatników CIT.

Termin odliczenia

Prawo do odliczenia przysługuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym podatnik złożył swoje zeznanie, w którym rozliczył dochody z działalności gospodarczej. Podatnik ma prawo stosować to odliczenie do końca roku podatkowego.

Zmiany w uldze na działalność B+R polegające na zwiększeniu kwoty przysługującego odliczenia

Nowelizacja uprawnia do odliczenia w ramach ulgi B+R kosztów kwalifikowanych  wymienionych w ustawach podatkowych w wysokości 200%, również kosztów kwalifikowanych dotyczących uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego poniesione przez podmioty posiadające status centrum badawczo-rozwojowego (CBR) niebędących mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą.

Wysokość odliczenia

Nowelizacja wprowadza uprawnienie do odliczenia kosztów kwalifikowanych w wysokości 200% dla wszystkich podatników, w tym w przypadku pomocy publicznej dotyczącej podatników posiadających status CBR w przypadku odliczania przez nich kosztów w zwiększonej wysokości względem innych podatników  tj. 200% zamiast dotychczasowych 100%.

W obowiązującym do dnia 31.12.2021 r. stanie prawnym za koszty kwalifikowane uznawano m.in. poniesione w danym miesiącu:

 • należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 (ze stosunku pracy i im podobnych) oraz art. 13 pkt 8 lit. a) i c) ustawy o PIT (z umów zlecenia/ o dzieło), oraz
 • sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej „ustawa o US”), w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności B+R/ na wykonanie usługi w zakresie działalności B+R pozostawał w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu/pozostawał w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu.

Podatnicy nieposiadający statusu CBR mogli odliczyć wspomniane koszty kwalifikowane od podstawy opodatkowania w wysokości 100%.

Możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia takiego produktu na rynek

Rozwiązanie dedykowane jest podmiotom, którzy w wyniku prowadzonych prac B+R wytworzyli nowy produkt i obejmuje koszty ponoszone na etapie produkcji próbnej przedmiotowego  produktu, a także koszty wprowadzenia na rynek nowego produktu. Jej zastosowanie uprawnia do odliczenia od podstawy opodatkowania niżej wskazane koszty produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia na rynek nowego produktu, przy czym wartość odliczenia nie może przekroczyć 30% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 10% dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jako koszty produkcji próbnej w ramach nowej ulgi przyjmuje się:

 • wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie fabrycznie nowego środka trwałego zaliczonego do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, niezbędnego do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu, przy czym przez te wydatki rozumie się odpowiednio cenę nabycia takiego środka trwałego lub koszt wytworzenia. Chodzi tu o wydatki na nabycie lub wytworzenie środka trwałego, które podlegają rozliczeniu poprzez odpisy amortyzacyjne, dokonywane od takiego środka trwałego;
 • wydatki na ulepszenie środka trwałego zaliczonego  do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji, jeżeli zostały poniesione w celu dostosowania takiego składnika majątku do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu,
 • wydatki na nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z produkcją próbną nowego produktu.

W ramach katalogu kosztów wprowadzenia na rynek nowego produktu, znalazły się następujące kategorie wydatków:

 • koszty badań, ekspertyz, przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa, uzyskania lub utrzymania zezwolenia na obrót lub innych obowiązkowych dokumentów lub oznakowań związanych z dopuszczeniem do obrotu lub użytkowania oraz koszty opłat pobieranych w celu ich uzyskania, odnowienia lub przedłużenia;
 • koszty badania cyklu życia produktu;
 • koszty weryfikacji technologii środowiskowej ETV.

Podatnicy, którzy w ramach tej ulgi rozliczają koszty poniesione na nabycie (wytworzenie) środków trwałych, nie stosują ograniczeń w zaliczaniu do KUP odpisów amortyzacyjnych, jeżeli koszty nabycia (wytworzenia) zostały przez podatnika m.in. odliczone od podstawy opodatkowania.

Podatnik ma możliwość odliczenia kosztów kwalifikowanych jeżeli:

 • w roku podatkowym, za który dokonywane jest odliczenie, koszty te zostały faktycznie poniesione (nie chodzi jednak o poniesienie w rozumieniu wyłącznie zarachowania - dla skorzystania z ulgi podatnik musi, dla przykładu, zapłacić za środek trwały);
 • nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

W przypadku, gdy podmiot w roku podatkowym korzysta ze zwolnień podatkowych dla dochodów uzyskanych w związku z działalnością prowadzoną w specjalnej strefie ekonomicznej (dochody uzyskane z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu), wówczas prawo do odliczenia przysługuje w odniesieniu do tych kosztów podlegających odliczeniu w ramach przedmiotowej ulgi, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku.

Termin odliczenia

Podatnik zobligowany jest do dokonania odliczenia w deklaracji za rok podatkowy, w którym poniósł koszty. W sytuacji, gdy podmiot za ten rok poniesie stratę lub uzyska dochody niższe niż przysługujące mu odliczenie, będzie miał prawo do skorzystania ze stosownego odliczenia, w całości lub części, w zeznaniu składanym w 6-ciu kolejnych następujących po sobie latach podatkowych, przy czym muszą to być lata, które następują bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Podmioty mają obowiązek wykazania poniesionych kosztów odliczanych w ramach tej ulgi, w zeznaniu podatkowym.

Wprowadzenie narzędzia podatkowego wsparcia przedsiębiorców w działalności ukierunkowanej na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów, w tym na rynki zagraniczne, które ma stanowić zachętę do rozszerzania skali tego sektora działalności

Ulga dedykowana jest podmiotom, u których w następstwie poniesienia określonych wydatków m.in. związanych z uczestnictwem w targach, na których prezentowane są produkty, działaniami promocyjnymi, a także przygotowaniem koniecznej dokumentacji, doszło do zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów.

Podatnikom przysługuje prawo do odliczenia takich kosztów od podstawy opodatkowania, jeżeli po skorzystaniu z ulgi wykażą stosowny wzrost przychodów ze sprzedaży produktów w okresie 2 następujących po sobie lat podatkowych, począwszy od roku, w którym poniesione zostały koszty zwiększenia tych przychodów (dokonano odliczenia).

Ulga umożliwia podwójne uwzględnianie w rozliczeniu podatkowym kosztów związanych ze zwiększeniem przychodów ze sprzedaży produktów.

Kwota odliczenia przysługuje do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych, nie więcej jednak niż 1 mln PLN.

Pliki do pobrania