Artykuł autorstwa eksperta PKF (Ewa Jakubczyk-Cały - Partner Zarządzający PKF Consult, biegły rewident), został opublikowany 6 lipca 2020 r. na stronie pb.pl.

1. Kto i dla kogo sporządza sprawozdanie finansowe? 

2. Czy i dlaczego występuje ryzyko nieprawidłowości sporządzenia sprawozdań finansowych? 

3. Jaka jest regulacyjna asekuracja ryzyka nieprawidłowości sprawozdań finansowych?

1. Kto i dla kogo sporządza sprawozdanie finansowe? 

Sprawozdanie finansowe sporządza kierownik jednostki. W przypadku spółek kapitałowych – odpowiedzialnym za sporządzenie sprawozdania finansowego jest zarząd. Sprawozdanie zawiera rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przepływów pieniężnych, sprawozdanie ze zmian w kapitałach, a także wprowadzenie do sprawozdania objaśniające sposób jego sporządzania i noty pozwalające na zrozumienie zmian w pozycjach bilansowych oraz strukturę tworzenia wyniku finansowego na działalności gospodarczej. 

Bilans to zestawienie majątku przedsiębiorstwa (aktywa) oraz źródeł jego finansowania. Rachunek zysków i strat przedstawia  wartości przychodów i kosztów, co pozwala określić źródła dochodu i  efektywność działalności gospodarczej.

Rachunek przepływów pieniężnych określa strumienie pieniężne w podziale na działalność operacyjną, inwestycyjną i finansową. 

Zestawienie zmian w kapitałach wskazuje źródła kumulowania i dystrybucji kapitałów właścicielskich. Zwłaszcza w przypadku rozdzielności własności kapitału i zarządzania przedsiębiorstwem, właściciele kapitału są zainteresowani efektywnością  powierzonego kapitału.

WAŻNE

- Sprawozdanie finansowe sporządza i za nie odpowiada kierownik jednostki, w spółce kapitałowej jest to zarząd.

- Głównymi interesariuszami sprawozdania finansowego są inwestorzy, którzy oczekują przyrostu wartości zainwestowanych środków pieniężnych.

2. Czy i dlaczego występuje ryzyko nieprawidłowości sporządzenia sprawozdań finansowych? 

Sprawozdanie finansowe jest „doroczną spowiedzią zarządu” dotyczącą prowadzonej działalności spółki. Jest też podstawą udzielenia absolutorium członkom organów spółki. Zwłaszcza w przypadku, gdy inwestorzy powierzyli prowadzenie spraw spółki wynajętym menedżerom występować może potencjalny konflikt interesów, gdy wyniki spółki są znacznie poniżej oczekiwań inwestorów. Wystąpić wówczas może  jedna z przesłanek rachunkowości kreatywnej lub nawet oszustwa sprawozdawczości. 

Łatwo i przyjemnie jest chwalić się osiągnięciami kiedy wyniki prowadzonej działalności są dobre. Jeśli tak nie jest (z różnych względów), to występuje „pokusa” aby trikami księgowymi wykazać lepszy, niż rzeczywisty obraz spółki. Zwłaszcza jeśli może się to wiązać z dodatkowymi profitami dla zarządzających, w tym w postaci premii i innych benefitów. 

WAŻNE

- Silne systemy bodźców i wiązanie interesów menedżerów z wynikami firmy tworzą przesłankę wdrożenia „trójkąta oszustwa” w sprawozdawczości finansowej.

- Takim strategiom powinny towarzyszyć szczelne instrumenty nadzoru właścicielskiego wiążące jednocześnie bodźce, kreatywność, wizjonerstwo z etyką i wiarygodnością biznesu.

Pełny artykuł dostępny jest na stronie: 
https://bit.ly/2DcXx2p