Sprawozdania z przejrzystości

Szanowni Państwo,
zgodnie z wymogami art. 88 pkt. 1) Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym oraz zgodnie ze stosowaną przez Grupę PKF Consult polityką przejrzystości działania, której celem jest zapewnienie naszych partnerów biznesowych o naszej rzetelności oraz wysokiej etyce prowadzenia działalności, przedstawiamy Państwu poniżej sprawozdania z przejrzystości działania tych Spółek Grupy Kapitałowej PKF Consult, które zgodnie z przepisami są zobligowane do przygotowywania niniejszego sprawozdania.

Sprawozdania z przejrzystości działania przedstawiają m.in. opis funkcjonujących systemów kontroli wewnętrznej, opis polityki zapewnienia niezależności, informacje o osiągniętych przychodach oraz listę jednostek zainteresowania publicznego, dla których poszczególne Spółki Grupy Kapitałowej PKF Consult wykonywały czynności rewizji finansowej.

Wierzymy, że przedstawione informacje na temat naszej działalności przyczynią się do wzrostu wiarygodności usług świadczonych przez Spółki naszej Grupy, która to wiarygodność jest kluczowym aspektem naszej działalności.

Sprawozdania z przejrzystości: