Informacja:

W styczniu 2016  Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała MSSF 16 Leasing (MSSF 16), który zastąpi obecny MSR 17 Leasing (Standard nie został na chwilę obecną zatwierdzony).

Standard miałby obowiązywać począwszy od okresów sprawozdawczych zaczynających się 1 stycznia 2019 r.

Standard wprowadza nową definicję leasingu w oparciu o koncepcję kontroli nad danym aktywem i między innymi, zobowiązuje leasingobiorców do ujmowania w bilansie aktywów i zobowiązań z wszystkich umów leasingowych spełniających kryteria zawarte w Standardzie z niewielką ilością odstępstw i uproszczeń. Dla leasingu operacyjnego, zgodnie z MSSF 16, na moment podpisania umowy, leasingobiorca ujmuje w bilansie aktywa i pasywa wynikające z przyszłych przepływów pieniężnych wynikających z zawartej umowy. Transakcje najmu powierzchni biurowej czy innej powierzchni dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej lub najmu środków transportu lub innych aktywów będzie miał odzwierciedlenie w aktywach i zobowiązaniach najemcy wycenionych w wysokości zdyskontowanych spodziewanych przepływów pieniężnych z kontraktu. Powyższa zmiana może mieć istotny wpływ na obraz sytuacji finansowej Spółki, w tym na jej wskaźniki zadłużenia, ocenę covenantów bankowych lub warunków wynikających z innych umów związanych z finansowaniem zewnętrznym. Może mieć także wpływ na poziom EBIT.

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k. lub Consult Sp. z o.o. wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.