Seminarium: „Zmiany zasad wynagradzania członków zarządu spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych”


         Informacje ogólne


                Adresaci   

    Program seminarium      


   Prowadzący seminarium   


      Warunki uczestnictwa   

   Formularz zgłoszeniowy

7 lipca 2016 roku Senat przyjął ustawę o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących spółkami Skarbu Państwa oraz spółkami komunalnymi. Senatorowie nie wprowadzili poprawek do ustawy, której projekt opracował rząd. Ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od publikacji.

Co przyniesie nowa ustawa?

1. Wynagrodzenia członków zarządu mogą być niższe od dotychczasowych średnio o 50%. Bedą one uzależnione od wielkości spółki, liczby pracowników oraz osiąganych przychodów.

2. Wynagrodzenie będzie składało się z części stałej, wynikającej z wykonywanych obowiązków, i ruchomej czyli premii.

3. Nagrody dla członków zarządu będą zależały od spełnienia celów inwestycyjnych wyznaczonych przez radę nadzorczą.

4. Zmienią się zasady wypłacania odpraw dla członków zarządów spółek do równowartości maksimum trzech stałych miesięcznych płac, ale pod warunkiem przepracowania minimum roku w danej spółce.

5. W razie nienależytego wykonania umowy o zakazie konkurencji, członek zarządu będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz spółki.

To jedynie część z proponowanych w ustawie zmian.

Weź udział w seminarium i dowiedz się więcej. Przedyskutuj te kwestie z osobami ze swojego środowiska. Wyjaśnij wątpliwości z prawnikiem.


Korzyści dla uczestników:

  • Uczestnicy seminarium uzyskają kompleksowe informacje dotyczące przełomowych zmian w zasadach wynagradzania członków zarządu spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.
  • W trakcie seminarium omówione zostaną przyczyny zmiany stanu prawnego i cele nowej regulacji. Dodatkowo, tematyka seminarium obejmie politykę wynagrodzeń członków zarządu w myśl Dobrych Praktyk 2016 (dotyczących spółek publicznych).
  • Co więcej, uczestnicy seminarium uzyskają niezbędne informacje co do restrykcji w zasadach wynagradzania dotyczących ogółu spółek państwowych i komunalnych, jak i podmiotów o szczególnym statusie – spółek realizujących misję publiczną i spółek realizujących zadania publiczne.

  • Ponadto, na seminarium przedstawione zostaną obowiązki podmiotu uprawnionego do wykonywania praw udziałowych, czynniki decydujące o wysokości części stałej i zmiennej wynagrodzenia (z uwzględnieniem specyfiki spółek publicznych i podmiotów działających w grupie kapitałowej), problematyka celów zarządczych, warunki wypłaty wynagrodzenia uzupełniającego, kwestie związane z zastrzeganiem zakazu konkurencji jak i regulacja szczególna dotycząca spółek w likwidacji.

  • Uczestnicy seminarium zaznajomieni zostaną także z wymogiem jawności wynagrodzeń oraz problematyką wpływu nowej ustawy na dotychczasowe umowy w zakresie zarządzania.


Skrócony program wydarzenia:

1 Aktualny stan prawny dotyczący zasad wynagradzania członków zarządu spółek z udziałem Skarbu Państwa/jednostek samorządu terytorialnego

2. Przyczyny zmiany stanu prawnego

3. Cele nowej regulacji

4. Zasady wynagradzania zgodnie z projektem ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami: