Na każdym etapie toczącego się postępowania podatkowego oraz kontrolnego świadczymy  naszym Klientom usługi doradcze oraz reprezentujemy ich przed organami podatkowymi, jak również w postępowaniu sądowo - administracyjnym.

Nasz kompetentny personel ekspertów: radców prawnych, doradców podatkowych, w tym byli pracownicy organów skarbowych rozstrzygający w ramach I i II instancji, odpowiedzialni za weryfikację i badanie prawidłowości rozliczeń podatników z budżetem Państwa, zarówno na etapie czynności sprawdzających, kontroli jak i postępowań podatkowych, posiadający gruntowną znajomość przepisów prawa materialnego i procesowego – zadba o profesjonalny przebieg kontroli czy postępowania podatkowego oraz poprzez właściwie dobraną strategię zapewni ochronę interesów Twojej firmy.

Rozstrzygnięcie sprawy podatkowej - zespół PKF szczyci się w tych sprawach wieloma pozytywnymi postępowaniami, tak więc wybór naszych ekspertów oznacza, że każda kontrola podatkowa, a także postępowanie podatkowe staną się dla Twojej firmy jedynie formalnością.

Organy podatkowe posiadają wiele instrumentów, zarówno prawnych jak i systemowych, uprawniających do weryfikacji sposobu, w jaki podatnik realizuje ciążące na nim zobowiązania fiskalne, jednakże nie wszyscy podatnicy zdają sobie sprawę, że prawodawca przewidział też wiele narzędzi w postaci regulacji prawnych, których może użyć przedsiębiorca, będący uczestnikiem postępowania kontrolnego czy podatkowego, jeżeli chodzi o badanie prawidłowości rozliczania podatków.

Uprawnienia stron mają fundamentalne znaczenie w odniesieniu do przejrzystości, prawidłowości i ochrony procesowej uczestnika w rozstrzyganiu sporów fiskalnych, dlatego też świadomość o przysługujących stronie kontroli lub postępowania podatkowego, uprawnieniach ma zasadnicze znaczenie w strategii ochrony interesów podatnika.

Naszą intencją jest podjęcie takich czynności, które będą zmierzały do uzyskania najkorzystniejszego rozstrzygnięcia sprawy w jak najkrótszym terminie przy efektywnym wykorzystaniu narzędzi prawnych i specjalistycznej wiedzy naszego zespołu.

Oferujemy takie czynności jak:

 • profesjonalną reprezentację przedsiębiorcy przed organami skarbowymi, kiedy trwają czynności sprawdzające, kontrole i postępowania podatkowe,
 • reprezentowanie podatników w sporach z organami podatkowymi, obronę klientów w sprawach karnych skarbowych, a także w sądach administracyjnych,
 • pełne wsparcie merytoryczne przy kompletowaniu odpowiednich dokumentów źródłowych,
 • analiza zagrożeń wynikających z dotychczas zebranego materiału dowodowego,
 • rekomendacja dotyczącą strategii procesowej,
 • przygotowywanie pism procesowych, sporządzanie skarg,
 • przygotowywanie zastrzeżeń do protokołu z czynności sprawdzających/kontroli podatkowej,
 • zaskarżanie postanowień organów skarbowych,
 • wnioski o przeprowadzenie dowodów z określonych dokumentów, zeznań świadków,
 • sporządzenie odwołań od decyzji organów I instancji,
 • zaskarżanie postanowień i decyzji organów II instancji.

Korzyści dla przedsiębiorcy:

 • profesjonalna obsługa na każdym etapie sprawy,
 • permanentne monitorowanie działań podejmowanych przez organ,
 • ograniczenie ryzyka podatkowego dowolnej interpretacji stanu faktycznego przez organ,
 • obrona stanowiska przedsiębiorcy poprzez skuteczne  wykorzystanie narzędzi prawnych,
 • wskazanie, czy występuje dobra wiara przedsiębiorcy,
 • po stwierdzeniu przez organ podatkowy nieprawidłowości i uszczupleń w podatku działania procesowe zmierzające do zminimalizowania wysokości zobowiązania podatkowego określonego przez organ,
 • poprzez monitoring organu weryfikacja jego działań czy działa na podstawie i w granicach i prawa,
 • ograniczenie ryzyka odpowiedzialności karnej członków zarządu i osób odpowiedzialnych za sprawy spółki.

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k. lub Consult Sp. z o.o. wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.