Implementacja regulacji unijnych istotnie zmienia dotychczasowe regulacje dotyczące obszaru zadań i odpowiedzialności członków organów spółek publicznych. Zestaw dyrektyw dotyczący ładu korporacyjnego, rewizji finansowej, raportowania informacji finansowej i niefinansowej będzie obowiązywał w Polsce już w 2016 roku. Zmiany obejmą między innymi:

 • kryteria jednostek obowiązanych do powoływania komitetu audytu; w miejsce kryterium liczebności członków rady nadzorczej wejdzie kryterium wielkości spółki;
 • kryteria dla osób powoływanych do rad nadzorczych i komitetów audytu oraz ich osobistą odpowiedzialność;
 • odpowiedzialność dla przedsiębiorstw za naruszenie regulacji;
 • zasady wyboru biegłego rewidenta i firm audytorskich do badania sprawozdań finansowych;
 • nowe zasady ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki 2016”.

Implementacja tych regulacji oznaczać będzie obowiązek wdrożenia wielu nowych zasad i procedur w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, w tym w wielu przypadkach również poprzez zmianę statutów jednostek.

Czyli co, jak i kiedy zmieniać – aby wdrożyć nowe regulacje.

Adresatami konferencji są:

 • członkowie komitetów audytu,
 • członkowie zarządów i rad nadzorczych,
 • dyrektorzy biur zarządów
 • przedstawiciele biur nadzorów właścicielskich,
 • dyrektorzy finansowi spółek publicznych i NewConnect,
 • osoby odpowiedzialne za raportowanie do KNF,
 • personel zajmujący się przygotowaniem sprawozdań finansowych w spółkach publicznych i NewConnect oraz sporządzaniem sprawozdań ze stosowania zasad ładu korporacyjnego,
 • przedstawiciele pionów relacji inwestorskich, audytu wewnętrznego, compliance
 • autoryzowani doradcy,
 • przedstawiciele firm audytorskich i kancelarii prawnych.

Program konferencji

Rejestracja – 9:30

Wprowadzenie (10:00-10:15)
Piotr Rybicki – Prezes Zarządu Nadzórkorporacyjny.pl

Cel i waga zmian wynikających z regulacji:

 • Dyrektywa 2014/56/UE i szczególne regulacje dotyczące jednostek zainteresowania publicznego – rozporządzenie 537/2014 Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w sprawie szczególnych wymogów badań sprawozdań finansowych.
 • Dobre praktyki 2016.


Część I (10:15-11:45)

Ewa Jakubczyk-Cały – Partner Zarządzający PKF Consult

Rady nadzorcze i Komitety audytu w nowych regulacjach

 1. Kategorie jednostek objętych nowymi regulacjami. Przewidywany wpływ nowelizacji na współpracę właścicieli, zarządu, rady nadzorczej i jej komitetu audytu.
 2. Komitet audytu: umiejscowienie, kryteria wyboru członków, ich zadania i odpowiedzialność.
 3. Rodzaj i nieuchronność sankcji za naruszenie regulacji.
 4. Wybór biegłego rewidenta.
 5. Zmiany form sprawozdań biegłych rewidentów dla komitetów audytu i rad nadzorczych.
 6. Inne wybrane zagadnienia.

Przerwa – 11:45-12:00


Część II (12:00-13:30)

Iwona Gębusia – radca prawny

Czy statuty i regulacje corporate governance będą wymagały zmian w spółkach publicznych?

 1. Powołanie członków rad nadzorczych przez akcjonariuszy.
 2. Komitety audytu – jak dobierać ich członków.
 3. Obowiązki komitetów audytu – są w regulacjach, a jakie są prawa?
 4. Wynagrodzenia dla członków komitetu audytu versus sankcje i ich asekuracja.
 5. Jak kształtować regulaminy działania rad nadzorczych i komitetów audytu?
 6. Czy zmieniać statuty?
 7. Dobre praktyki 2016, a nowe regulacje.

Lunch – 13:30-14:15


Część III

Panel I (14:15-15:15)

Wyzwania dla organów spółek i komitetów audytu wynikające z nowych regulacji 2016.

Paneliści: członkowie rad nadzorczych i komitetów audytu, przedstawiciele inwestorów

Przerwa – 15:15-15:30

Panel II (15:30-16:30)

Jak wdrożyć regulacje: zadania pionów Relacji Inwestorskich, Compliance, Corporate Governance i audytu wewnętrznego.

Paneliści: przedstawiciele biur w spółkach publicznych – odpowiedzialni za relacje inwestorskie, compliance, corporate governance, audyt wewnętrzny.

Dyskusja i zakończenie konferencji (16:30-17:00)

Prelegenci

Ewa Jakubczyk - Cały

Absolwent Ekonomii Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, biegły rewident, ekspert w zakresie rachunkowości, rewizji, finansów i zarządzania. Założyciel i Partner Zarządzający wiodącej w Polsce firmy audytorsko-konsultingowej PKF Consult, która należy do międzynarodowej sieci firm PKF International. Jest współtwórcą szeregu programów restrukturyzacji oraz analiz, wycen i części finansowych due diligence. Od 1991 roku członek rad nadzorczych spółek, w tym także spółek dopuszczonych do publicznego obrotu. Jest członkiem: Komisji Nadzoru Audytowego (KNA) – organu nadzoru publicznego nad badaniem sprawozdań finansowych; Sądu Giełdowego przy GPW S.A. w Warszawie, Rady Fundatorów Polskiego Instytutu Dyrektorów, a także Komisji Etyki przy Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów. Wykładowca z zakresu rachunkowości, w tym MSSF, sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych, finansów i corporate governance w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz w wielu instytucjach szkoleniowych. W tym zakresie prowadzi również zawodowe szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów. Jest współautorką książek z zakresu rachunkowości oraz autorką szeregu artykułów prasowych z zakresu problematyki rynków kapitałowych, rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej.dr Iwona Gębusia 

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla banków i instytucji finansowych. Brała udział w szeregu transakcji na rynkach kapitałowych, M&A oraz finansowaniu. Praktykowała w wiodących kancelariach polskich oraz zagranicznych. Jest autorką pionierskiej monografii „Warranty subskrypcyjne” oraz autorką i współautorką około dwudziestu publikacji, które ukazały się w prestiżowych czasopismach naukowych. Posiada także bogate doświadczenie jako wykładowca akademicki oraz szkoleniowiec. Dr Iwona Gębusia ukończyła studia (summa cum laude) na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto odbyła studia w ramach Podyplomowego Studium Podatkowego organizowanego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Dr Iwona Gębusia ukończyła także Centrum Prawa Amerykańskiego (jednostka współorganizowana przez Wydział Prawa University of Florida i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego). Studiowała również na Wydziale Prawa Université Nancy 2. Dr Gębusia była również stypendystką Fundacji Kościuszkowskiej na Wydziale Prawa New York University oraz Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht w Hamburgu. Po ukończeniu aplikacji radcowskiej i pozytywnym złożeniu egzaminu radcowskiego uzyskała tytuł zawodowy radcy prawnego (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie). Posługuje się językami: angielskim, francuskim i niemieckim.Piotr Rybicki

biegły rewident nr 11242, specjalizuje się w finansach korporacyjnych, sprawozdawczości, nadzorze właścicielskim oraz rachunkowości kreatywnej. Posiada doświadczenie jako wiceprezes zarządu ds. finansowych w spółce giełdowej, zasiada w radach nadzorczych. Przeprowadził ponad 500 szkoleń oraz opublikował ponad 400 specjalistycznych publikacji. Wykładowca na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych, inicjator "Konferencji Rada Nadzorcza". Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Ekspert Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Prezes Zarządu NadzórKorporacyjny.plPrzemek Pohrybieniuk

Dyrektor Zarządzający, ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) Polska i Kraje Bałtyckie. Zarządza zespołem odpowiedzialnym za dynamiczny rozwój organizacji w Polsce i w Krajach Bałtyckich. Skupia się na budowaniu silnej marki ACCA jako czołowej międzynarodowej instytucji edukacyjnej rozwijającej najlepszych specjalistów w finansach, rachunkowości i zarządzaniu. Wraz z zespołem i partnerami biznesowymi dba o członków i studentów organizacji, aby mogli być stale konkurencyjni na rynku pracy i z sukcesem pełnić najwyższe role zawodowe. Ma ponad dwadzieścia lat doświadczenia w zarządzaniu na różnych poziomach i branżach, począwszy od organizacji not-for-profit przez firmy doradcze po FMCG. Przez ostatnie dziesięć lat Przemek był Członkiem Zarządu Danone odpowiedzialnym za corporate affairs, zarządzanie reputacją, komunikację i zrównoważony rozwój. Wcześniej również zaangażowany w rozwój ruchu CSR w Polsce jako Wiceprezes ds. Relacji Zewnętrznych w Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pełnił również funkcję Wiceprezesa Polskiej Federacji Producentów Żywności. Poprzednio pracował w PricewaterhouseCoopers w Warszawie jako Dyrektor ds. komunikacji marketingowej i rozwoju biznesu (1997-2003). Absolwent Wydziału Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskał również stopień magistra (MSc) z "Responsibility and Business Practice "w Szkole Zarządzania Uniwersytetu w Bath (Wielka Brytania).Agnieszka Góral

Wicedyrektor Działu Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie związana od 1994 roku. Początkowo w Dziale Notowań (w Zespole Sesji Giełdowych, a następnie na stanowisku Szefa Zespołu Operacji na Papierach Wartościowych). Od 2000 roku w Dziale Emitentów GPW. Obecnie Wicedyrektor Działu Emitentów. Odpowiedzialna m.in. za proces dopuszczania i wprowadzania instrumentów finansowych na wszystkie rynki GPW i nadzór sprawowany przez Giełdę nad emitentami w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych. Przedstawiciel Giełdy w Komitecie doradczym ds. rozwoju alternatywnego systemu obrotu – Radzie Autoryzowanych Doradców. Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Słuchaczka International Institute for Securities Market Development w Waszyngtonie oraz licznych szkoleń i kursów w zakresie rynku kapitałowego. Prelegent w zakresie zasad i warunków funkcjonowania emitentów i ich doradców na rynkach prowadzonych przez GPW.Mariusz Warych

Absolwent Handlu Zagranicznego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej pracował jako audytor zewnętrzny i wewnętrzny kierując zespołami w kraju i za granicą w Ernst & Young, Deloitte, Citi, Grupie KBC, Avivie oraz Allianz. Obecnie pełni funkcję dyrektora audytu wewnętrznego w Grupie PZU. Od 2009r. przewodniczy Klubowi Szefów Audytu w Polsce. W latach 2011 - 2012, pełnił funkcję niezależnego członka Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, a od czerwca 2013r. pełni funkcję niezależnego członka Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Banku BGŻ BNP Paribas. Ponadto, był doradcą ds. finansowych w Canadian-Polish Congress (British Columbia Branch) w Vancouver, gdzie również prowadził audycje w Polskim Radiu NOFA. Specjalizuje się w zakresie: zarządzania, nadzoru oraz oceny efektywności prowadzonej działalności biznesowej, identyfikacji i rozwiązywania słabości finansowych i operacyjnych, zarządzania ryzykami związanymi z realizacją celów biznesowych, audytu wewnętrznego, szkoleń biznesowych oraz niezależnego członkostwa w radach nadzorczych oraz komitetach audytu.Ewa Bałdyga

Członek Rady Nadzorczej SARE, Wiceprezes Martis CONSULTING. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Zarządzanie i Marketing oraz Finanse i Bankowość). Od 2005 roku pełni funkcję Wiceprezes Martis CONSULTING. Agencja posiada w swojej ofercie m.in.: relacje z mediami, relacje inwestorskie, PR korporacyjny, finansowy, komunikację wewnętrzną oraz doradztwo CSR. Poza działalnością zawodową, Ewa Bałdyga prowadzi działania edukacyjne. To dzięki jej staraniom powstały pierwsze studia podyplomowe z Relacji Inwestorskich i Komunikacji Finansowej w Szkole Głównej Handlowej. Dyplom ukończenia studiów otrzymało już prawie 200 osób. Również z inicjatywy E. Bałdygi powstała Akademia CSR, cykl konferencji na terenie całej Polski, edukujący małe i średnie firmy (udział wzięło 700 przedsiębiorców). Od 2015 r. członek RN Sare, notowanej na GPW spółki zajmującej się marketingiem zautomatyzowanym i nowymi technologiami.
Marcin Sadlej

Jest wspólnikiem i jako Partner Zarządzający CC Group kieruje działem Corporate Finance. Jest związany z CC Group od 2007 roku. Odpowiada za rozwój biznesowy w zakresie doradztwa finansowego przy ofertach publicznych oraz transakcji fuzji, przejęć i sprzedaży firm, a także bezpośrednio nadzoruje realizowane projekty.
Marcin Sadlej posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe na rynku kapitałowym w Polsce. Zarządzał ponad 50 udanymi transakcjami kapitałowymi, w tym blisko 40 procesami pozyskania finansowania w drodze oferty publicznej oraz wieloma transakcjami fuzji, przejęć i sprzedaży firm.
W latach 2004-2007 zajmował stanowisko dyrektora w dziale doradztwa finansowego banku inwestycyjnego CA IB /grupa UniCredit/, gdzie bezpośrednio kierował projektami kilkunastu ofert publicznych oraz prowadził wszechstronne doradztwo finansowe w zakresie transakcji na rynku kapitałowym oraz fuzji i przejęć. W tym okresie CA IB było liderem pod względem wartości zrealizowanych pierwszych ofert publicznych oraz znajdowało się w pierwszej trójce biur maklerskich pod względem liczby przeprowadzonych transakcji podwyższenia kapitału w drodze wtórnej oferty publicznej akcji dla spółek już notowanych.
W latach 1998-2002 był związany z biurem maklerskim CDM Pekao S.A. jako dyrektor Działu Doradztwa Inwestycyjnego i Analiz oraz członek zarządu. W tym okresie w ankietach przeprowadzanych przez Gazetę Giełdy Parkiet i Rzeczpospolitą zespół analityczny CDM Pekao S.A. został kilkukrotnie uznany przez polskich inwestorów finansowych za najlepszy zespół na rynku. Wcześniej nabywał również doświadczenie w Polsce i zagranicą jako analityk finansowy w biurze maklerskim SG Securities Polska S.A., TFI Korona S.A. /obecnie Union Investment TFI S.A./ oraz biurze maklerskim DML sp zoo.
Z ramienia polskich inwestorów finansowych zasiadał w radach nadzorczych spółek notowanych na GPW w Warszawie - w latach 2000-2007 Suwary S.A., w latach 2001-2005 SM-Media S.A. Od 2000 roku zasiada w radzie nadzorczej Colian S.A.
Marcin Sadlej jest absolwentem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada tytuł CFA /Chartered Financial Analyst/. Ukończył liczne kursy oraz specjalistyczne szkolenia w zakresie księgowości oraz rynku kapitałowego, w tym kurs na doradców inwestycyjnych.Piotr Welenc

CISA, CICA, CGEIT, CRISC, CRMA, ACO, QAVal., IRCA ISO22301 LA, IRCA ISO27001 LA, ISO20000 LA.

Dyrektor GRC w Wolters Kluwer SA., W latach 2009-2012 Wicedyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego ZUS i audytor wewnętrzny Politechniki Warszawskiej. Przez 9 lat był pracownikiem NBP, w tym 6 lat w Departamencie Audytu Wewnętrznego oraz 3 lata w Zespole ds. Zarządzania Strategicznego. Jest współautorem pierwszej „Strategii Zarządzania Narodowym Bankiem Polskim”. Pracował na rzecz Komisji ds. budowy zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem w Banku Centralnym. Wykonywał audyty dla Europejskiego Banku Centralnego jako członek zespołu audytorów informatycznych z ramienia NBP. Był wykładowcą podyplomowych studiów w ponad 18 uczelniach w Polsce z zakresu audytu wewnętrznego, informatycznego i zarzadzania ryzykiem. Od 2003 roku jest prelegentem w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, audytu informatycznego, bezpieczeństwa teleinformatycznego i ciągłości działania dla inspektorów najpierw GINB, a następnie UKNF oraz ogólnopolskich i miedzynarodowych konferencjach tematycznych dot. zarządzania ryzykiem, kontroli i compliance. Certyfikowany audytor IT, certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem informatycznym i ładem IT. Doktorant Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Członek Komitetu Technicznego KT306 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Audytor wewnętrzny i informatyczny, ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem, analizy procesowej, corporate & IT govenance, compliance, Sarbaness-Oxley Act 2002 (SOX). Doradca spółek giełdowych w zakresie GRC. Członek Zarządu ISACA Katowice. Członek Komisji ds. Compliance w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Certyfikowany compliance oficer. Współautor w Wolters Kluwer S.A. systemów IT do obsługi procesów GRC w spółkach giełdowych oraz oprogramowania wspierającego dostosowanie spółek giełdowych do MAR. Autor ponad 30 publikacji naukowych i prasowych dot. zagadnień audytu, ryzyka, governance.Dariusz Tenderenda

Członek Zarządu Domu Maklerskiego Navigator S.A. oraz Partner w Navigator Capital S.A. od 2008 roku. Posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe na rynku kapitałowym, zdobyte m.in. przy emisjach akcji spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., fuzjach i przejęciach odwrotnych spółek giełdowych, pozyskiwaniu kapitału na rynku niepublicznym (emisje akcji / obligacji), transakcjach M&A oraz procesach prywatyzacji. Członek niezależny rad nadzorczych spółek notowanych na GPW: od 2013 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej w APS Energia S.A. oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w Aplisens S.A. W latach 2004-2008 pracował jako Dyrektor w dziale mCorporate Finance odpowiedzialnym, wspólnie z mDomem Maklerskim (Grupa mBank), za realizację ofert publicznych akcji. Wcześniej, w latach 1996-2003 pracował w Millennium Domu Maklerskim oraz BIG Finance - Millenium TFI (Grupa Banku Millennium), jako Ekspert Corporate Finance, przy realizacji ofert publicznych akcji oraz transakcji kapitałowych na rynku prywatnym. Zarządzał i przeprowadził ponad 30 ofert akcji (IPO / SPO), obligacji o łącznej wartości 3,2 mld PLN: min. Lokum Deweloper, APS Energia, Pamapol, Mieszko, Aplisens, InfoSCAN, Grupa Lotos, Erbud, Energomontaż Północ, Novitus, Unimil, Koelner, Hutmen; przejęć odwrotnych oraz fuzji spółek giełdowych: Jupiter - KCI, Unimil - Condomi, ZM Sokołów – ZM Koło, Polifarb Cieszyn – Polifarb Wrocław; transakcji M&A i procesów prywatyzacji: Polmos Siedlce, Famed Stolno, Biruna, Instal Białystok. Ukończył MBA University of Minnesota, Szkołę Główną Handlową, studia podyplomowe z bankowości w Szkole Głównej Handlowej oraz Program Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej organizowany przez EY.Piotr Cieślak

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie analityki giełdowej, makroekonomicznej oraz wyceny spółek. Specjalizuje się również w tematyce konfliktów korporacyjnych, a także w obszarze przepisów prawa rynku kapitałowego oraz spółek prawa handlowego. Od 8 lat pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych odpowiada za Dział Ochrony Praw. Wielokrotnie reprezentował akcjonariuszy w różnego rodzaju sporach korporacyjnych, negocjacjach, a także podczas obrad walnych zgromadzeń spółek. Ponadto od wielu lat czynnie uczestniczy w pracach nad kluczowymi regulacjami dotyczącymi rynku kapitałowego. We wcześniejszych latach, tj. przed 2008 r. pełniąc funkcję dyrektora ds. Analiz Stowarzyszenia był odpowiedzialnym za rozwój działu analitycznego Stowarzyszenia. Współpracował też z czołowym polskim wortalem o tematyce giełdowej - stooq.pl m.in. w zakresie publikacji raportów analitycznych spółek notowanych na GPW oraz komentarzy do wydarzeń ze spółek z GPW. We wcześniejszych latach prowadził działalność gospodarczą o profilu doradczym. Jest autorem kilkudziesięciu niezależnych raportów analitycznych nt. spółek debiutujących na GPW. Prowadził liczne szkolenia i prelekcje z zakresu finansów, ekonomii i prawa rynków kapitałowych. Jest autorem setek komentarzy, wypowiedzi oraz artykułów i publikacji dla większości czołowych mediów ekonomicznych. Od 2012 zasiada w Radzie Nadzorczej spółki publicznej Unimot S.A. Zasiadał również w radach nadzorczych ZEG S.A. oraz Surfland Deweloper System S.A
Michał Rogatko

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (Szkoła Główna Handlowa). Ukończył również kursy podyplomowe, m.in.: International Trade Education Course w Churchill College, Cambridge (Wielka Brytania) oraz studium zarządzania Management Development Programme organizowane przez Swedish Institute of Management Foundation przy Stockholm School of Economics (Szwecja, Belgia), a także studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest specjalistą w zakresie nadzoru korporacyjnego. Pracował lub doradzał w firmach mię- dzynarodowych i krajowych o zasięgu międzynarodowym, w tym również w spółkach giełdowych, takich jak: Rolimpex S.A., Alima-Gerber S.A., Leroy-Merlin (również we Francji), Oriflame Poland (również w europejskich strukturach regionalnych), Zepter International, Kross S.A., Emax S.A., ComputerLand S.A., Sygnity S.A., Kopex S.A. i w innych. Prowadził zajęcia dla studentów z dziedziny marketingu i zarządzania w Wyższej Szkole Businessu i Administracji oraz w zakresie nadzoru korporacyjnego w Szkole Głównej Handlowej.


Partnerzy Panelu:

       

     
Partnerzy merytoryczni:

             


         


Partnerzy medialni:

 

                                

          

 

Pliki do pobrania