Pierwsza prezentacja głównych założeń „Polskiego Ładu” odbyła się 15 maja br. Program ma być zdecydowanym „resetem” dla dotychczasowych przepisów podatkowych i stanowi pakiet zmian, który w jakimś stopniu dotknie bezpośrednio każdego podatnika.

Proces legislacyjny został zakończony, a ustawa wprowadzająca zmiany podatkowe podpisana przez Prezydenta. Zatem Polski Ład w ujęciu podatkowym staje się faktem od 1 stycznia 2022 r.

Zmiany te dotkną praktycznie każdą z istniejących form prowadzenia działalności gospodarczej, niezależnie od sposobu ich aktualnego opodatkowania. Na pewno wiele z nich będzie uciążliwych z punktu widzenia ich praktycznego stosowania i dolegliwych z racji wzrostu obciążeń fiskalnych.

Dlatego przedsiębiorcy winni zweryfikować wpływ uchwalonych zmian podatkowych pod kątem ich wpływu na obciążenia fiskalne w prowadzonej działalności, a także w wielu przypadkach podjąć kroki w kierunku zmian czy reorganizacji biznesu, nie tylko w celu możliwego obniżenia obciążeń finansowych, ale również ze względu na poziom ryzyka podatkowego w aktualnej działalności, jak i w związku z planami dot. jej rozwoju.

W tym zakresie wspieramy przedsiębiorców przy opracowaniu dedykowanej i odpowiedniej dla nich reorganizacji biznesu i/lub podjęciu działań zmierzających do prawidłowego zaimplementowania i stosowania zmienionych przepisów prawa podatkowego.

Do najważniejszych zmian podatkowych objętych Polskim Ładem należy zaliczyć:

Zmiany dotyczące PIT obejmują w szczególności:

 • Podniesienie kwoty wolnej od podatku do wysokości 30 000 PLN (obecnie dla większości Polaków wynosi ona 3 091 PLN). Kwota wolna ma mieć zastosowanie do wszystkich osób rozliczających podatek dochodowy wg skali podatkowej,
 • Podniesienie progu skali podatkowej - do 120 000 PLN (obecnie wynosi on 85 528 PLN) z jednoczesnym  utrzymaniem aktualnie obowiązujących stawek skali podatkowej, tj. 17% (dla dochodów do 120 000 PLN) i 32% (dla dochodów ponad 120 000 PLN),
 • Zniesienie możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku, co w praktyce przełoży się na większą efektywną stawkę opodatkowania PIT,
 • Wspólne rozliczanie podatkowe przez małżonków już w roku zawarcia małżeństwa (obecnie jest to możliwe tylko w sytuacji, kiedy małżonkowie pozostają w związku przez cały poprzedni rok podatkowy),
 • Emerytury do 2 500 PLN miesięcznie będą w całości zwolnione z opodatkowania. Trzeba przy tym także zwrócić uwagę na PIT-0, którym objęci zostaną seniorzy niepobierający emerytur i będący czynni zawodowo.  Będą oni płacić podatek dopiero po przekroczeniu 115 528 zł.
 • Ulga dla „klasy średniej”, czyli ulga dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę  osiągających roczne wynagrodzenie brutto w przedziale 68 412 – 133 692 PLN. Stosowanie ulgi rozszerzono również na osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą rozliczających się wg skali podatkowej, ale tylko dla osób osiągających przychody w podanym wyżej przedziale. Do skorzystania z tej ulgi nie będą uprawnieni zleceniobiorcy, osoby na umowę o dzieło ani emeryci. Ulga wyliczana na podstawie jednego z ustawowych algorytmów (w zależności od wysokości dochodów pracownika) będzie rozliczana w zeznaniu rocznym oraz przy obliczaniu zaliczek na podatek przez zakłady pracy,
 • Ulga podatkowa dla osób, które przeniosą miejsce zamieszkania do Polski i staną się polskimi rezydentami podatkowymi. Osoby te będą mogły odliczyć od podatku indywidualnie obliczoną kwotę w czterech kolejnych latach podatkowych następujących po wybranym roku bazowym. Kwota odliczenia będzie zależeć od podatku należnego za rok bazowy (50% łącznej kwoty). Przedmiotowa ulga podatkowa ma dotyczyć każdej osoby, która stanie się polskim rezydentem podatkowym. Wspomniana ulga jest skierowana do osób, które spełnią następujące warunki:
   
 • przed zamieszkaniem w Polsce przez co najmniej trzy lata mieszkały za granicą, co udokumentują certyfikatem rezydencji,
 • będą mieszkać w Polsce przez pełne cztery lata po przeprowadzeniu się,
 • będą płacić w Polsce podatki od całości swoich dochodów (nieograniczony obowiązek podatkowy),
 • będą uzyskiwały w Polsce dochody z następujących źródeł przychodów: umowa o pracę, działalność wykonywana osobiście, działalność gospodarcza, prawa majątkowe w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych.

 

 • Obniżenie stawki w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych m.in. dla osób wykonujących niektóre zawody medyczne do 14% oraz usług w obszarze IT do 12%,
 • Zmiana zasady opodatkowania użytkowania samochodów służbowych do celów prywatnych:
 • w przypadku samochodów elektrycznych oraz samochodów o mocy silnika do 60 kW pracownikowi doliczony zostanie  przychód w kwocie 250 PLN miesięcznie,
 • w przypadku pozostałych samochodów przychód będzie wynosił 400 PLN miesięcznie.
 • Od 01.01.2023 r. zlikwidowana zostanie możliwość opodatkowania na zasadach ogólnych przychodów uzyskiwanych z najmu prywatnego. Najem prywatny będzie opodatkowany wyłącznie w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • Od 01.01.2023 r. brak możliwości amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, do końca 2022 r. amortyzacja w/w nieruchomości dotyczyć będzie tylko tych nabytych lub wytworzonych przed 01.01.2022 r.  Zmiana będzie dotyczyć również podatników CIT.

Zmiany dotyczące ZUS obejmują w szczególności:

 • Zmiana zasad rozliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców – to jedna z najbardziej istotnych zmian Polskiego Ładu, mająca bezpośredni wpływ na zwiększenie obciążenia podatników.

Sposób jej kalkulowania został określony wg różnych zasad w zależności od form opodatkowania.

Forma opodatkowania

Składka miesięczna

Składka roczna

Skala podatkowa

9% dochodu,
nie mniej niż 270,90 zł

9% dochodu,
nie mniej niż 3 250,80 zł

Podatek liniowy

4,9% dochodu,
nie mniej niż 270,90 zł

4,9% dochodu,
nie mniej niż 3 250,80 zł

Karta podatkowa

9% minimalnego wynagrodzenia
obow. 1 stycznia roku składkowego (270,90 zł w 2022 r.)

3 250,80 zł

Należy zaznaczyć, że składka zdrowotna dla przedsiębiorców na podatku liniowym nie może być niższa niżeli 9% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego 1 stycznia roku składkowego. Dlatego w 2022 roku składka zdrowotna nie będzie mogła być niższa niż 270,90 zł wskazane powyżej.

Dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych składka zdrowotna wyniesie 9% i miesięczną podstawę jej wymiaru będzie stanowić:

 • 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli przychody z działalności osiągnięte od początku roku kalendarzowego nie przekroczyły kwoty 60 000 zł,
 • 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli przychody z działalności osiągnięte od początku roku kalendarzowego przekroczyły kwotę 60 000 zł, a nie przekroczyły kwoty 300 000 zł,
 • 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli przychody z działalności osiągnięte od początku roku kalendarzowego przekroczyły kwotę 300 000 zł.

W przypadku wspólników spółek komandytowych składka będzie wynosić 9% podstawy, którą stanowić będzie kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z czwartego kwartału roku poprzedniego, ogłaszanego przez GUS. To wskazuje, że bazując na aktualnych danych dot. przeciętnego wynagrodzenie wys. tej składki w 2022 r. wyniesie ok. 530 zł miesięcznie.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że wniosek o zwrot nadpłaconej  składki zdrowotnej będzie mógł zostać złożony do końca miesiąca upływającego po terminie do złożenia deklaracji PIT. Potem prawo do  zwrotu nadpłaty składki zdrowotnej wygaśnie. To zaskakująco krótki termin zważywszy na fakt, że podatnicy mają prawo do korygowania deklaracji podatkowych w ciągu pięciu lat. Przedsiębiorcy będą musieli pamiętać o złożeniu takich wniosków w wymaganym czasie, żeby nie stracić tych pieniędzy.

 • Wprowadzenie oskładkowania wynagrodzeń osób powoływanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania.
 • Nowe zasady wykupu leasingowanego auta do majątku prywatnego - od stycznia 2022 roku przedsiębiorca, który wykupi auto do majątku prywatnego, dokonując jego sprzedaży będzie musiał wykazać przychód z działalności gospodarczej, chyba że sprzedaż będzie dokonywana po upływie 6 lat od daty wykupu samochodu.

Zmiany dotyczące CIT obejmują w szczególności:

 • Przewiduje się wprowadzenie minimalnego podatku CIT na poziomie 10% od podstawy opodatkowania liczonej jako suma następujących elementów:
 • 4% wartości przychodów (innych niż z zysków kapitałowych) oraz
 • poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych „nadmiernych” kosztów finansowania dłużnego przekraczającej 30% tzw. podatkowej EBITDA;
 • odroczonego podatku dochodowego związanego z ujawnieniem niektórych WNIP, powodującego zwiększenie zysku brutto lub zmniejszenie straty brutto;
 • kosztów nabycia określonych usług lub praw niematerialnych poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych przekraczających wartość 3 mln złotych + 5% tzw. podatkowej EBITDA.

Ten nowy rodzaj podatku będzie dotyczył podatników CIT, którzy w roku podatkowym:

 • ponieśli stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo
 • osiągnęli udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, określony w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 1% (bez nabycia środków trwałych).

Z opodatkowania tego rodzaju wyłączone zostaną między innymi:

 • podmioty rozpoczynające działalność w pierwszych 2 latach ich działalności,
 • przedsiębiorstwa finansowe,
 • podatnicy, którzy wykazali określony (30%) spadek przychodów w stosunku do przychodów roku poprzedniego, a także
 • podmioty funkcjonujące w prostej strukturze organizacyjnej, bez powiązań mogących skutkować działaniami optymalizacyjnymi, których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne.

Kwota zapłaconego minimalnego podatku CIT będzie podlegać odliczeniu od CIT obliczonego na zasadach ogólnych w zeznaniu podatkowym za kolejno następujące po sobie 3 lata podatkowe następujące bezpośrednio po roku, w którym podatnik wpłacił minimalny podatek dochodowy.

 • Od 01.01.2023 r. (roczne vacatio legis) nie będą stanowić kosztów podatkowych koszty od podmiotów powiązanych. Chodzi o koszty spełniające ustawową definicję tzw. „ukrytej dywidendy”. Zgodnie z ustawą mamy z nią do czynienia, gdy:
 • wysokość tych kosztów uzależniona jest w jakikolwiek sposób, w tym czasowy, od zysku osiąganego przez spółkę,
 • racjonalnie działające przedsiębiorstwo nie poniosłoby takich kosztów (gdyż przykładowo mogłoby skorzystać z ofert konkurencyjnych firm po niższej cenie),
 • koszty te ponoszone są z tytułu prawa do korzystania z aktywów, które stanowiły własność wspólnika lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem przed utworzeniem podatnika – np. wynajem części nieruchomości na biuro.

Zgodnie z zastrzeżeniem Ministerstwa Finansów dwóch ostatnich warunków nie stosuje się w przypadku, gdy suma poniesionych w roku podatkowym przez podatnika kosztów stanowiących ukrytą dywidendę na podstawie tych przepisów jest niższa niż kwota zysku brutto w rozumieniu przepisów o rachunkowości, uzyskanego w roku obrotowym, w którym koszty te zostały uwzględnione w wyniku finansowym podatnika.

 • Podatek od przerzuconych dochodów (podlegający wykazaniu w zeznaniu CIT i zapłacie w terminie złożenia deklaracji CIT) o stawce 19% będzie stosowany wobec firm, w których suma wskazanych kategorii kosztów poniesionych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych w roku podatkowym stanowi co najmniej 3% sumy wszystkich kosztów uzyskania przychodów. Podatnikiem jest podmiot dokonujący płatności kosztów. Chodzi o podatek nakładany na koszty poniesione przez firmy na rzecz podmiotów powiązanych. CIT ten obejmie między innymi koszty:
 • usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz usług o podobnym charakterze,
 • wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub WNiP,
 • przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym w ramach zobowiązań wynikających z pochodnych instrumentów finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze,
 • finansowania dłużnego związanego z uzyskaniem środków finansowych i korzystaniem z tych środków, w szczególności odsetek, opłat, prowizji, premii, części odsetkowej raty leasingowej, kar i opłat za opóźnienie w zapłacie zobowiązań oraz kosztów zabezpieczenia zobowiązań, w tym kosztów pochodnych instrumentów finansowych,
 • opłat i wynagrodzeń za przeniesienie funkcji, aktywów lub ryzyk.

Wyłączeniu z opodatkowania tym podatkiem będą koszty poniesione na rzecz podmiotu powiązanego z UE lub EOG prowadzącego istotną rzeczywistą działalność gospodarczą.

 • Estoński CIT – liberalizacja zasad stosowania w spółkach opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od niektórych dochodów.

Zmiany w tym zakresie obejmują:

 • Poszerzenia grona spółek, które będą mogły wybrać ten sposób opodatkowania o prostą spółkę akcyjną, a także spółki osobowe komandytowe i komandytowo-akcyjne (o ile ich wspólnikami będą wyłącznie osoby fizyczne) oraz spółdzielnie,
 • Usunięcie limitu przychodów spółki, w związku z czym usunięto również 5 proc. domiaru nakładanego na podatników w razie przekroczenia tego pułapu przychodów,
 • Obniżenie stawek w estońskim CIT, które wyniosą odpowiednio 10 proc. dla małych podatników CIT i 20 proc. dla pozostałych. Będą one stosowane niezależnie od poziomu inwestycji,
 • Większe odliczenie zapłaconego CIT dla wspólników (osób fizycznych) tj. otrzymujący dywidendę będzie miał prawo obniżyć 19 proc. PIT od dywidendy o 70 proc. lub 90 proc. zapłaconego CIT,
 • Spółki, które będą stosować estoński CIT i u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą VAT) nie przekroczy w poprzednim roku podatkowym 4 mln euro, będą mogły rozliczać VAT kwartalnie.
 • Wprowadzenie możliwości odliczenia (zarówno dla podatników posiadających status Centrum Badawczo-Rozwojowego, jak i innych) w ramach ulgi B+R wydatków kwalifikowanych w wysokości 200% kosztów poniesionych na niektóre z tzw. wydatków kwalifikowanych,
 • Wprowadzenie możliwości jednoczesnego korzystania z ulgi B+R oraz ulgi IP Box w ramach tego samego projektu. To znaczy, że podatnik będzie miał również możliwość odliczenia kosztów związanych z ulgą B+R od dochodu z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej w ramach IP Box,
 • Nowa ulga podatkowa  - ulga na prototyp, która będzie pozwalała na odliczenie od podstawy opodatkowania określonych w projekcie ustawy kosztów produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia na rynek nowego produktu. Wartość odliczenia nie będzie mogła jednak przekroczyć 30% poniesionych kosztów, nie więcej niż 10% dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • Ulga na robotyzację, z której będą mogli skorzystać przedsiębiorcy dokonujący automatyzacji swojej produkcji np. poprzez zakup i zaimplementowanie robota przemysłowego. W rezultacie ulgi na robotyzację przedsiębiorca będzie uprawniony do odliczenia od dochodu dodatkowo 50% „kosztów kwalifikowanych” przeznaczonych na robotyzację. Aby skorzystać z tej ulgi, wydatki powinny zostać poniesione po 1 stycznia 2022 r.,
 • Kolejna z nowych ulg tj. ulga na innowacyjnych pracowników będzie dotyczyła firm, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową (działalność B+R) i zatrudniają pracowników do jej wykonywania. Przedsiębiorcy korzystający z tej ulgi będą mogli zmniejszyć zaliczki na podatek dochodowy, które są potrącane od dochodów (przychodów) ze stosunku pracy lub umów cywilno-prawnych, uzyskiwanych przez innowacyjnych pracowników.

Zmiany dotyczące VAT obejmują w szczególności:

 • grupa VAT - brak opodatkowania VAT dla transakcji w ramach grup kapitałowych,
 • możliwość opodatkowania podatkiem VAT instytucji finansowych,
 • likwidacja konieczności składania czynnego żalu przy korekcie JPK_VAT,
 • szybszy zwrot VAT przy transakcjach bezgotówkowych.

Zmiany mające charakter uszczelniający:

 • Obniżeniu z 15 tys. PLN do 8 tys. PLN ulegnie limit transakcji gotówkowych w obrocie między przedsiębiorcami. Zatem od 1 stycznia 2022 r. wszelkie płatności powyżej 8 tys. PLN w relacjach B2B, by stanowić koszty uzyskania przychodów, będą musiały odbywać się bezgotówkowo,
 • Wprowadzony zostanie limit dla transakcji gotówkowych dla sektora C2B w kwocie 20 tys. PLN. Przedsiębiorcy będą zobligowani zapewnić klientom możliwość dokonywania płatności drogą elektroniczną. Obowiązek ten będzie dotyczył przedsiębiorców, którzy mają obowiązek korzystania z kas fiskalnych.

Zapraszamy do kontaktu dla zweryfikowania wpływu zmian podatkowych wdrożonych w ramach tzw. Polskiego Ładu na Państwa biznes.  Dzięki temu pomożemy w opracowaniu dedykowanej i odpowiedniej reorganizacji biznesu i/lub podjęciu działań zmierzających do prawidłowego zaimplementowania i stosowania zmienionych przepisów prawa podatkowego.

Pliki do pobrania

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., PKF Advisory Sp. z o. o., PKF Brevells Cekiera Sp. k. lub Consult Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.