Audyty środków pomocowych

Rozwój działalności poprzez korzystanie ze środków pozyskanych z funduszy Unii Europejskiej oraz Banku Światowego wiąże się z koniecznością certyfikowania przez biegłego rewidenta wydatków poniesionych na realizację projektów, systemów księgowych i kontroli wewnętrznej jak również dokumentacji rozliczeniowej.

Nasi specjaliści posiadają doświadczenie oraz wiedzę do przeprowadzania takich badań w zakresie wszystkich programów operacyjnych i programów ramowych.

Posiadamy również akredytację Banku Światowego, do badania wszystkich projektów finansowanych z jego funduszy.

W ramach naszych usług wspieramy Państwa również w rozwijaniu modeli na potrzeby raportowania lub sporządzenia informacji finansowych w oparciu o przewidywane przyszłe zdarzenia jako element procesu pozyskiwania finansowania ze źródeł zewnętrznych.

Badania poniesionych wydatków mogą w szczególności obejmować weryfikację:

  • czy sprawozdania wynikają z poprawnie prowadzonej ewidencji poniesionych wydatków w związku z realizacją projektu,
  • prawidłowości poniesienia wydatków za wykonane usługi, zakupione towary, koszty wynagrodzeń oraz innych wydatków,
  • prawidłowości kwalifikowania poniesionych i rozliczonych wydatków w związku z realizacją projektu,
  • poprawności stosowanych procedur w ramach dokonywanych zamówień towarów i usług oraz poprawności zawartych umów,
  • działania systemów kontroli wewnętrznej związanych m.in. z procedurami zamówień publicznych, akceptacji wydatków.

 

Badania poniesionych wydatków są  przeprowadzane zgodnie z:

  • wytycznymi Instytucji Zarządzających oraz wytycznymi Komisji Europejskiej wydanymi dla konkretnych Programów,
  • wytycznymi Banku Światowego określającymi zakres badania,
  • krajowymi standardami rewizji finansowej, wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów (KRBR),
  • międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej, wydanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB).

Powiązane usługi:

Powiązane publikacje: