Polski Ład oprócz popularnych zmian w kwestii opodatkowania osób fizycznych wprowadził również istotne zmiany w kwestii poboru podatku u źródła. Poniżej prezentujemy najistotniejsze z nich.

W pierwszej kolejności należy przybliżyć kontekst zmian. W roku 2019 wprowadzono zasadniczą zmianę w polityce poboru podatku u źródła. Polegała ona na wprowadzeniu w pewnej mierze (tj. w sytuacji wypłaty do tego samego podatnika należności na kwotę ponad 2 mln zł), w miejsce ulgi stosowanej już w momencie wypłaty przez płatnika, obowiązku poboru podatku przez płatnika, z umożliwieniem uzyskania późniejszego zwrotu, po dokonaniu weryfikacji przez organ. Przepisy, które zaczęły obowiązywać w 2019 r. przewidywały możliwość niepobierania podatku u źródła po przekroczeniu progu 2 mln zł na podstawie określonych uproszczeń, o których niżej. Przepisy umożliwiały również, po spełnieniu określonych przesłanek, niestosowanie limitu na podstawie wydanego rozporządzenia Ministra Finansów. W praktyce, w większości przypadków ograniczenie to nie było stosowane ze względu na wyłączenia zawarte właśnie w rozporządzeniu.

Od 01.01.2022 r. wprowadzone zostały m.in. następujące zmiany w tym zakresie:

• Zawężenie stosowania limitu 2 mln zł do transakcji podmiotów powiązanych oraz do płatności o charakterze biernym (opłat licencyjnych, dywidend, odsetek).

Sposobem na uniknięcie stosowania limitu jest:

  • uzyskanie opinii od organu podatkowego
    (w latach 2019-2021 opinia taka nie mogła dotyczyć preferencji wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Od 2022 r. zakres opinii obejmuje także takie preferencje) lub
  • złożenie oświadczenia WH-OSC.

 

  • Dochowanie należytej staranności

Przy ocenie dochowania należytej staranności należy uwzględnić  charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez płatnika oraz powiązania płatnika z podatnikiem, co oznacza, że w wypadku zaistnienia powiązań między podmiotami konieczna jest jeszcze bardziej ścisła weryfikacja spełnienia warunków do zastosowania preferencji.

 

  • Zmiana  definicji rzeczywistego właściciela

Przy ocenie czy podmiot prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, uwzględnia się charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez ten podmiot w zakresie otrzymanej należności.

 

  • Stosowanie kopii certyfikatów rezydencji

W trakcie pandemii wydano przepisy, które czasowo umożliwiały stosowanie kopii certyfikatów rezydencji. Nowelizacja wprowadziła natomiast stałą zasadę, że miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych może zostać potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości, co do zgodności ze stanem faktycznym.

 

W związku z powyższym, jako PKF oferujemy swoją pomoc w zakresie weryfikacji obowiązków związanych z pobraniem/niepobraniem podatku u źródła, a także z ewentualnym uzyskaniem zwrotów.

Pliki do pobrania