Komentarz eksperta PKF (Ewa Jakubczyk-Cały, Partner Zarządzający PKF, Biegły Rewident) do artykułu Agnieszki Pokojskiej, został opublikowany 17 kwietnia 2012 r. na łamach Dziennika Gazety Prawej. 

Na początku kwietnia spółka PKP Cargo ogłosiła, że zamknęła sprawozdanie za 2011 r., do którego audytor nie miał żadnych zastrzeżeń. Został w nim wykazany zysk 398 mln zł. Rok wcześniej (tj. w raporcie za 2010 r.) zysk netto wyniósł 61,9 mln zł. Wówczas spółka została oskarżona o kreatywną księgowość. Dodatni wynik był bowiem możliwy, ponieważ zaksięgowano stratę w wysokości 125,1 mln zł nie w księgach 2010, ale jako tę z lat ubiegłych. Spółka wyjaśniała więc, że strata 125,1 mln zł dotyczyła kosztu wynikającego z dokonanej po raz pierwszy przez PKP Cargo SA w 2010 r. wyceny zobowiązań z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rzecz byłych pracowników oraz z tytułu świadczeń przejazdowych dla emerytów, rencistów i członków rodzin. Spółka dokonała tej wyceny według stanu na 31 grudnia 2009 r. i 31 grudnia 2010 r. Koszt wynikający z początkowego utworzenia rezerwy w kwocie dotyczącej poprzednich lat został ujęty w pozycji zysk (strata) z lat ubiegłych.

Ewa Jakubczyk-Cały, prezes zarządu PKF Consult, wyjaśnia, że ustawodawca w ustawie o rachunkowości przewidział sytuację, w której istotne informacje mające wpływ na sprawozdanie finansowe zostaną otrzymane dopiero po dacie zatwierdzenia tego sprawozdania. Zgodnie z art. 54 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) jeżeli w roku obrotowym jednostka stwierdziła popełnienie w poprzednich latach obrotowych błędu, w następstwie którego nie można uznać sprawozdania (za rok lub lata poprzednie) za spełniające wymagania rzetelności, to kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego błędu odnosi się na kapitał własny i wykazuje jako „zysk/strata z lat ubiegłych”. – Oznacza to, że jeżeli koszt dotyczył lat poprzednich, a ujawniony został w następnych latach obrotowych, to jego ujęcie następuje z chwilą ujawnienia, lecz skutek finansowy odzwierciedlony będzie jako korekta wyników lat ubiegłych, a nie roku obrotowego, w którym ujawniono ten koszt – twierdzi Ewa Jakubczyk-Cały. Dodaje, że w takim przypadku konieczne jest przekształcenie danych porównawczych za poprzedni rok obrotowy. W dodatkowych informacjach należy też ujawnić rodzaje błędów popełnionych w poprzednich latach oraz kwoty korekt w podziale na okresy sprawozdawcze.

Radosław Gumułka, prezes Grupy Gumułka – Audyt, podkreśla, że biegły rewident wydał pozytywna opinię o sprawozdaniu za 2010 r. Potwierdza to, że jest ono zgodne z przepisami.

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k. lub Consult Sp. z o.o. wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.