Wyrok TSUE dot. odliczenia podatku naliczonego w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów

W dniu 18 marca 2021 r. TSUE wydał wyrok w sprawie o sygnaturze C-895/19 dotyczący przepisów ustawy o VAT prowadzących do wykazywania podatku należnego i naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w dwóch różnych okresach rozliczeniowych. 

Trybunał orzekł, że regulacja ta jest sprzeczna z przepisami dyrektywy VAT.

Zgodnie z obowiązującym art. 86 ust. 10b pkt 2 ustawy o VAT   prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. c) (chodzi o WNT) – powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem że podatnik:

a) otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy,

b) uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.