Wyrok Trybunału Konstytucyjnego umożliwia obniżenie podatku od nieruchomości

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który wszedł do porządku prawnego z dniem 3 marca 2021 r., potwierdza, że przedsiębiorcy mogą obniżyć stosowaną dotąd stawkę podatku odnoszącą się do nieruchomości, które stanowią ich własność, ale nie były przez nich wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej.

Przedmiotowy Wyrok Trybunału Konstytucyjnego zapadł w sprawie odnoszącej się do przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, jednakże w jego sentencji oraz uzasadnieniu jest mowa o „przedsiębiorcach lub innych podmiotach prowadzących działalność gospodarczą”.

Sentencja wyroku Trybunału Konstytucyjnego będzie mieć wpływ również na rozliczenia prowadzone przez osoby prawne, co niejako potwierdził już Naczelny Sąd Administracyjny w serii wyroków z 4 marca 2021 r. (sygn. akt III FSK 895-899/21), które dotyczyły osoby prawnej.