Współadministrowanie

Porozumienie określa ramy współadministrowania danymi osobowymi osób fizycznych przez Strony w związku z realizacją Projektu, w tym zakres ich obowiązków i odpowiedzialności. Zawarcie Porozumienia następuje w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 26 ust. 1 RODO.