Wnioski o wiążące informacje stawkowe można składać już od początku listopada. Mogą one jednak dotyczyć stanu prawnego, który zacznie obowiązywać dopiero 1 kwietnia przyszłego roku. W zakresie objętym WIS nie będą wydawane interpretacje indywidualne – pisze Jolanta Nowicka, dyrektor departamentu doradztwa podatkowego w PKF Consult.

Od listopada 2019 r. przedsiębiorcy mają możliwość składania wniosków do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie WIS. Została ona wprowadzona do ustawy o VAT- ustawą z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Wiążąca informacja stawkowa ma ułatwić podatnikom stosowanie przepisów dotyczących stawek podatku VAT oraz zapewnić ochronę.

WIS jako specjalna decyzja
Zgodnie z regulacjami ustawy o VAT -  wiążąca informacja stawkowa jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług, która zawiera:

 • opis towaru albo usługi będących przedmiotem WIS;
 • klasyfikację towaru wg Nomenklatury scalonej (CN) albo wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych albo usługi wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług niezbędną do:
 • określenia stawki podatku właściwej dla towaru albo usługi,
 • wskazania informacji innych niż dotyczące określenia stawki podatku,
 • stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi.

Narzędzie to pozwoli na uzyskanie prawomocnej informacji dotyczącej:

 • stawki VAT, właściwej dla danego towaru, bądź usługi,
 • stawki towaru/usługi, które w ocenie wnioskodawcy razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu,
 • ustalenia opodatkowania VAT transakcji na zasadzie odwróconego obciążenia,
 • podlegania/niepodlegania pod obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split payment),
 • zwolnienia podmiotowego VAT lub zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej,
 • stosowania instytucji odpowiedzialności solidarnej.

Ochrona wnioskodawcy
WIS będzie wiązać organ podatkowy wobec podmiotów, dla których została wydana – w odniesieniu do dostawy towaru, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia albo świadczenia usługi, a także w odniesieniu do żądania sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby stosowania przepisów ustawy o VAT oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczące określenia stawki podatku,  dokonanych po dniu, w którym WIS została doręczona wnioskodawcy.

Podkreślenia wymaga fakt, że WIS ma stanowić ochronę podatnika tzn. ma być dla niego gwarancją, co w konsekwencji oznacza, że zastosowanie się podatnika do WIS przed jej zmianą, stwierdzeniem jej wygaśnięcia lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego przedmiotową WIS nie może szkodzić wnioskodawcy/podatnikowi, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.

Warto podkreślić, że z ochrony będą mogli również korzystać inni przedsiębiorcy, jeśli dokonują sprzedaży towaru/świadczenia usługi o takiej samej specyfikacji jak w decyzji WIS wydanej już dla innego podmiotu i zamieszczonej w BIP.

Ochrona wykorzystania WIS przez inny podmiot jest analogiczna jak w przypadku indywidualnej interpretacji podatkowej, gdyż do decyzji WIS znajdują zastosowanie regulacje Ordynacji podatkowej takie jak do interpretacji podatkowych.

Podmioty uprawnione do składania wniosków o wydanie WIS

Do złożenia wniosku o wydanie WIS uprawnione są następujące podmioty:

 • podatnik posiadający NIP;
 • inny podmiot dokonujący lub zamierzający dokonywać dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług,
 • zamawiający w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53, 730 i 1655) - w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

Wnioskodawca, we wniosku o wydanie WIS składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczenie następującej treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że w dniu złożenia wniosku, w zakresie przedmiotowym wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego."

Wysokość opłaty
Wniosek o wydanie WIS podlega opłacie w wysokości 40 zł, a w przypadku towaru/usługi, które w ocenie wnioskodawcy razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu - opłata ta stanowi iloczyn 40 zł i liczby towarów/usług, które w ocenie wnioskodawcy razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu. Należność należy uiścić najpóźniej w dniu złożenia wniosku. W sytuacji gdy rozpatrzenie wniosku o wydanie WIS będzie wymagało przeprowadzenia badania lub analizy wnioskodawca będzie zobligowany do uiszczenia dodatkowej opłaty, określanej przez organ wydający WIS w drodze postanowienia.

Do wniosku o wydanie WIS, oprócz potwierdzenia wpłaty, podatnik może dołączyć dokumenty odnoszące się do towaru albo usługi, w szczególności fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta lub inne dostępne dokumenty umożliwiające organowi wydającemu WIS dokonanie właściwej klasyfikacji towaru albo usługi. Jednocześnie należy wskazać, że organowi przysługuje uprawnienie żądania od wnioskodawcy próbki towaru, w przypadku gdy jest to niezbędne dla dokonania prawidłowej jego klasyfikacji. Niedostarczenie próbki w terminie określonym w wezwaniu będzie skutkowało pozostawieniem wniosku o wydanie WIS bez rozpatrzenia.

Wiążąca informacja stawkowa powinna zostać wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej  bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania wniosku i powinna zostać zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Od kiedy składać wnioski o wydanie WIS
Podkreślenia wymaga fakt, że WIS można składać już od 1 listopada 2019 r.,niemniej będzie ona dotyczyć stanu prawnego, który zacznie obowiązywać dopiero od 1 kwietnia 2020 r., gdyż od tego dnia będą stosowane nowe przepisy dotyczące sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT tj. według:

 • Nomenklatury scalonej (CN),
 • Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB),
 • Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015)
 • oraz przepisy dotyczące nowej matrycy stawek tego podatku

W zakresie objętym WIS nie będą wydawane interpretacje indywidualne.

Jednocześnie mając na względzie, że:

 • obecnie obowiązująca Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług – PKWiU 2008 stosowana będzie do celów VAT maksymalnie do 31 marca 2020 r. oraz
 • nowa matryca stawek i ochrona wynikająca z WIS będzie obowiązywała dopiero od 1 kwietnia 2020 r.

w okresie przejściowym, tj. od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r., nie będą wydawane WIS dotyczące klasyfikowania towarów albo usług wg obecnie obowiązującej PKWiU 2008 poza przypadkami występowania przez podatników o WIS na potrzeby stosowania przez nich w tym okresie przepisów w zakresie mechanizmu podzielonej płatności (MPP).

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania przepisów prawa podatkowego – również w zakresie stawek podatku VAT czy MPP – w okresie przejściowym, tj. od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r., będzie można wystąpić o interpretację indywidualną.

Należy podkreślić, że pomimo możliwości składania wniosków o wydanie WIS od 1  listopada 2019 r., w związku z okresem przejściowym, ochrona podatnika będzie miała miejsce dopiero w stosunku do czynności (dostawy towarów i świadczenia usług) dokonanych po 31 marca 2020 r.

Wygaśnięcie, zmiana lub uchylenie WIS
WIS wygasa z mocy prawa w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku VAT odnoszących się do towaru albo usługi będących jej przedmiotem, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami. Ponadto Szef Krajowej Administracji Skarbowej z urzędu zmienia albo uchyla wydaną WIS, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość. Jednocześnie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z urzędu może zmienić wydaną WIS, w przypadku gdy nie jest ona zgodna z przepisami prawa w wyniku:

 • przyjęcia zmiany w Nomenklaturze scalonej (CN);
 • przyjęcia przez Komisję Europejską środków w celu określenia klasyfikacji taryfowej towarów;
 • utraty zgodności z interpretacją Nomenklatury scalonej (CN) wynikającą z:
  • not wyjaśniających, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej,
  • wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
  • decyzji klasyfikacyjnych, opinii klasyfikacyjnych lub zmian not wyjaśniających do Nomenklatury Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów, przyjętej przez organizację ustanowioną na podstawie Konwencji o utworzeniu Rady Współpracy Celnej, sporządzonej w Brukseli dnia 15 grudnia 1950 r. (Dz. U. z 1978 r. poz. 43);
  • błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego.

Korzyści dla podatnika
Można wymienić m.in.:

 • gwarancja prawidłowości zastosowanej stawki VAT,
 • ochrona podatnika – w konsekwencji w przypadku czynności sprawdzających/kontroli podatkowej/kontroli celno-skarbowej/postępowania podatkowego brak możliwości kwestionowania przez organ:
  • prawidłowości zastosowanych stawek VAT,
  • podlegania/niepodlegania pod obowiązkowy split payment,
  • zwolnienia podmiotowego VAT lub zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej,
  • stosowania instytucji odpowiedzialności solidarnej.

wobec czego organowi podatkowemu nie będzie przysługiwało uprawnienie do:

 • zobowiązania podatnika do zapłaty podatku w zakresie uwzględnionym w WIS,
 • naliczenia odsetek za zwłokę,
 • określenia dodatkowego zobowiązania podatkowego,
 • wszczęcia postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe.


Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://bit.ly/34BCtL