Webinarium: Nowe obowiązki jednostek zainteresowania publicznego w zakresie współpracy z firmą audytorską

Odbyło się:

wtorek, 29.08.2017 r., godzina 12:00

Tematyka:

W trakcie webinarium omówione zostały regulacje zawarte w ustawie z dnia 17 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, modyfikujące obowiązki związane z utworzeniem komitetu audytu oraz jego zadaniami. Dodatkowo analizie poddano liczne obowiązki dokumentacyjne jednostek zainteresowania publicznego (JZP) w tym odnoszące się do przygotowania polityki świadczenia przez firmę audytorską dozwolonych usług niebędących badaniem, określenia procedury wyboru firmy audytorskiej przez JZP, a także przygotowania regulaminu działania komitetu audytu oraz regulaminu działania rady nadzorczej.

W przypadku naruszenia przepisów nowej ustawy oraz rozporządzenia Komisji Europejskiej  nr 537/2014 przez jednostkę zainteresowania publicznego na spółkę, członków jej zarządu, rady nadzorczej lub komitetów audytu mogą zostać nałożone przez Komisję Nadzoru Finansowego dotkliwe kary, w tym pieniężne: dla osób fizycznych – do 250 tys. zł, dla osób prawnych – do 10% przychodów.  Dostosowania się do nowych regulacji należy dokonać do dnia 20.10.2017 r.

Zapis z webinarium:

Uczestnicy webinarium dowiedzieli się:

  • W jakich jednostkach zainteresowania publicznego występuje obowiązek powołania komitetu audytu?
  • Jakie są nowe zadania i obowiązki rad nadzorczych w jednostkach zainteresowania publicznego zwolnionych z obowiązku tworzenia komitetu audytu?
  • Jakie są zadania komitetu audytu?
  • Jakie są kryteria wyboru członków komitetu audytu?
  • Jak kształtować regulamin działania rad nadzorczych i komitetów audytu?
  • Jak budować politykę i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz politykę świadczenia dodatkowych usług?

Zdobycie tej wiedzy uchroni spółkę, jej interesariuszy oraz członków zarządu i rady nadzorczej przed groźbą dotkliwych kar.

Prelegent:

Ewa Jakubczyk-Cały

Biegły rewident z szerokim doświadczeniem. Jest Partnerem Zarządzającym firmy audytorskiej PKF Consult, działającej na polskim rynku od blisko 25 lat.

Ekspert w zakresie rachunkowości, rewizji, finansów i zarządzania.  Jest współtwórcą szeregu koncepcji restrukturyzacji oraz analiz, wycen i części finansowych due diligence. W praktyce wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie w doradztwie przy połączeniach spółek i konsolidacji sprawozdań finansowych.  Od 1991 roku członek rad nadzorczych spółek, w tym także spółek dopuszczonych do publicznego obrotu. Była członkiem: Komisji Nadzoru Audytowego (KNA) w latach 2009-2016;  Sądu Giełdowego przy GPW w Warszawie. Jest członkiem Rady Fundatorów  Fundacji Polskiego Instytutu Dyrektorów oraz  Komisji Etyki przy PIBR.

Absolwentka Strategic Leadership Academy w ICAN Institute oraz Institute of Leadership & Management w Londynie.

Wykładowca z zakresu rachunkowości, instrumentów finansowych i sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych na wyższych uczelniach (m.in. SGH) oraz w wielu instytucjach szkoleniowych. Wykłada również na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów  z zakresu polskich i międzynarodowych  standardów rachunkowości i rewizji finansowej.

Jest współautorką książek branżowych „Rachunkowość i plan kont dla spółek kapitałowych po nowelizacji ustawy o rachunkowości” oraz „Podatek dochodowy odroczony” (Wydawnictwo Difin). Autorka szeregu publikacji prasowych z zakresu problematyki rynków kapitałowych, rachunkowości, sprawozdawczości  i rewizji finansowej.

Organizator:

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych