Ulgi na działalności innowacyjną – o czym warto pamiętać podczas sporządzania rozliczenia rocznego

Przy przygotowaniu sprawozdania finansowego za 2020 r. warto pamiętać o możliwości skorzystania z preferencyjnego podatkowania IP-Box wg stawki 5% lub też  obniżenia podstawy opodatkowania w związku z prowadzoną działalnością innowacyjną.

Początek nowego roku kalendarzowego dla wielu podatników jest też ostatnim momentem na przegląd działalności oraz identyfikację obszarów wymagających zmian lub korekt m.in. w zakresie prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej (B+R).

W 2021 r. zapowiadane jest wprowadzenie dalszych ulg podatkowych dla przedsiębiorców prowadzących działalność innowacyjną, m.in.:

  • ulga na robotyzację - ulga związana z wydatkami ponoszonymi na automatyzację oraz robotyzację działalności gospodarczej. Zakłada prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów kwalifikowanych, ujętych w katalogu zamkniętym.
  • ulga na prototyp – ulga na produkcję próbną nowego produktu lub wprowadzenia go na rynek, o ile powstał w wyniku prac B+R prowadzonych przez podatnika. Wartość odliczenia nie będzie mogła przekroczyć 30 proc. poniesionych kosztów, nie więcej niż 10% dochodu.
  • ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników – przewiduje prawo do zmniejszenia zaliczki na podatek dochodowy, jak również wartość zryczałtowanego podatku dochodowego uzyskiwanego od przychodów m.in. ze stosunku pracy pracowników, którzy są zaangażowani wyłącznie w prace B+R. Będzie dedykowana dla tych podatników, którzy nie będą w stanie w pełni skorzystać z ulgi B+R - ponieśli stratę za dany rok podatkowy lub wysokość osiągniętego dochodu była niższa od kwoty odliczeń przysługujących z tytułu działalności B+R.