01.01.2021 r. weszły w życie przepisy ustawy o CIT, zobowiązujące podatników do sporządzania i publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej. Zgodnie z nimi - do końca dwunastego miesiąca następującego po roku podatkowym, niektórzy podatnicy są obowiązani do:

  • sporządzenia i
  • podania do publicznej wiadomości,

- informacji o realizacji strategii podatkowej,

co oznacza, że podatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym powinni zrealizować powyższe obowiązki do dn. 31.12.2022 r.

Obowiązek sporządzenia i upublicznienia informacji o realizacji strategii podatkowej ciąży na ściśle określonych podmiotach tj. na:

  • podatkowych grupach kapitałowych (PGK),
  • podatnikach CIT, których przychody przekroczyły w roku podatkowym kwotę 50 000 000 euro przeliczonych według kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.

Jednakże, sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości powinno zostać poprzedzone opracowaniem strategii podatkowej przedsiębiorstwa obowiązanego do realizacji ww. obowiązku.

Strategia podatkowa powinna być kompleksowym dokumentem przedsiębiorstwa obejmującym szereg informacji, w tym m.in o:

  • procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych,
  • realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych,
  • wybranych transakcji z podmiotami powiązanymi i planowanych lub podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych,
  • przekazanych schematach podatkowych, złożonych wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnych, wiążących informacji stawkowych etc.
  • rozliczeniach podatkowych w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Opracowanie strategii podatkowej powinno nastąpić w taki sposób, aby dokument był dostosowany indywidualnie do potrzeb przedsiębiorstwa, jak również wkomponował się w strukturę przedsiębiorstwa, które opracowuje taki dokument. Z obowiązku publikacji zostały wyłączone informacje objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

Strategia podatkowa stanowi zatem zindywidualizowane cele podatkowe oraz wizję przedsiębiorstwa, które mają istotny wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej. Co istotne, nawet jeżeli przedsiębiorstwo (podatnik) realizuje procesy, procedury i obowiązki wyszczególnione powyżej kluczowe jest, aby tworzyły one kompleksowy system zawierający się w jednym dokumencie przedsiębiorstwa.

Następczym krokiem po opracowaniu strategii podatkowej powinno być zaaplikowanie ww. dokumentu wewnątrz obowiązanego przedsiębiorstwa.

Z kolei, finalnym etapem jest realizacja przedmiotowego obowiązku, tj. sporządzenia i upublicznienia informacji o realizacji strategii podatkowej przedsiębiorstwa, a także obowiązek poinformowania naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika o adresie strony internetowej, na której publikowana jest przedmiotowa informacja. Termin przekazania informacji jest tożsamy z terminem publikacji.

Należy podkreślić, że niedopełnienie obowiązków związanych z poinformowaniem naczelnika urzędu skarbowego może prowadzić do wydania przez naczelnika urzędu skarbowego, decyzji o nałożeniu na podatnika kary w wysokości do 250 000 PLN.

Mając na uwadze powyższe, PKF rekomenduje przeprowadzenie weryfikacji własnych obowiązków związanych ze sporządzeniem i upublicznieniem informacji o realizacji strategii podatkowej przedsiębiorstwa. Jednakże, przede wszystkim w ww. zakresie, należy zwrócić uwagę na zbliżający się termin tj. 31.12.2022 r. do kiedy należy sporządzić i upublicznić informację o realizacji strategii podatkowej za 2021 r. dla podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Pliki do pobrania