W grudniu 2020 roku Komitet Standardów Rachunkowości wydał rekomendacje pt. „Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19”, które dotyczyły sprawozdań finansowych, sporządzanych za rok obrotowy 2020.

W opracowaniu tym ujęto zagadnienia dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia sprawozdania finansowego przypadające w czasie pandemii COVID-19, takie jak:  założenie kontynuacji działalności; inwentaryzacja; ujęcie w księgach rachunkowych, prezentacja i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym otrzymanego przez jednostki wsparcia w ramach różnych form pomocy oraz ujmowania, prezentacji i ujawniania informacji o dodatkowych kosztach działalności operacyjnej, ponoszonych w związku z COVID-19; ostrożna wycena aktywów i zobowiązań, wycena produktów wobec możliwych, niewykorzystanych zdolności produkcyjnych czy sporządzanie sprawozdania z działalności. 

Komitet Standardów Rachunkowości informuje, że rekomendacje pt. „Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19” pozostają wciąż aktualne i mogą stanowić pomoc również przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2021 rok.