SLIM VAT – uproszczenie rozliczeń VAT od 01.01.2021 r.

Zgodnie z opublikowaną 30.12.2020 r. ustawą o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw, wprowadzony został m.in. pakiet uproszczeń i unowocześnień w rozliczeniach VAT, tzw. SLIM VAT (z ang. simple, local and modern VAT).

Celem wprowadzenia SLIM VAT było uproszczenie prowadzenia działalności gospodarczej i skutkuje on zmianami w czterech obszarach podatku VAT, tj.:

  • proste fakturowanie,
  • ułatwienia dla eksporterów,
  • wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym,
  • korzyści finansowe.

Korekta faktury in-minus

Ustawodawca zrezygnował z formalnego warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę.

Podatnik ma możliwość obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego już w dacie wystawienia faktury korygującej pod warunkiem, że z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, że uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki transakcji. W tym samym okresie nabywca jest zobowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego, która wynika z uzgodnienia pomiędzy podatnikami.

Korekta faktury in-plus

Podatnicy zyskali pewność, co do właściwego sposobu rozliczenia tj. w przypadku, gdy podstawa opodatkowania ulega zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.