Seminarium "Obligacje korporacyjne. Rentownosc, marża, zabezpieczenie" 8.05.2012 r.

Organizator: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Partner merytoryczny: PKF

Termin i miejsce: 08.05.2012 r. Plac Powstańców Warszawy 2

Tematyka:  "Obligacje korporacyjne. Rentownosc, marża, zabezpieczenie".

Prelegenci PKF:

Ewa Jakubczyk - Cały - Prezes Zarządu PKF Consult

Prezes Zarządu PKF Consult Sp. z o.o., posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz dodatkowe kwalifikacje z zakresu prywatyzacji przedsiębiorstw uzyskane w Centrum Prywatyzacji; Członek Rady Programowej czasopisma "Rachunkowość", autorka szeregu publikacji z zakresu rachunkowości. Sprawuje nadzór i koordynuje prace objęte doradztwem prywatyzacyjnym dla Ministerstwa Skarbu Państwa oraz innych inwestorów. Ponadto jest współtwórcą szeregu koncepcji restrukturyzacji oraz analiz, wycen i części finansowych due diligence. Od 1991 roku członek rad nadzorczych spółek, w tym także spółek dopuszczonych do publicznego obrotu. Członek Komisji Etyki przy KIBR. Jest członkiem Sądu Giełdowego przy GPW w Warszawie oraz Komisja Nadzoru Audytowego. Wykładowca z zakresu rachunkowości, instrumentów finansowych i sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych na wyższych uczelniach (SGH) oraz w wielu instytucjach szkoleniowych. Wykłada również na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości i rewizji finansowej.

Marcin Grzywacz - Członek Zarządu

Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny PKF Audyt, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, biegły rewident, ACCA Affiliate. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, badania wydatków przy realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych oraz realizacji innych usług atestacyjnych. Wykładowca na obligatoryjnych szkoleniach dla biegłych rewidentów. Biegle posługuje się językiem angielskim.
W PKF Audyt odpowiedzialny m.in. za rozwijanie procedur rewizyjnych i kontrolę jakości usług atestacyjnych jak również zapewnienie ich zgodności z obowiązującymi standardami oraz przepisami prawa.