Artykuł autorstwa eksperta PKF (Rafał Barycki - Partner, Biegły rewident) został opublikowany 22 lutego 2013 r. na łamach dziennika "Rzeczpospolita".

Sporządzenie prospektu emisyjnego jest tylko jednym z elementów procesu upublicznienia akcji i może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy. Zależy to od bardzo wielu czynników, takich jak: złożoność i wielkość prowadzonej działalności, determinacji zarządu, jakości doradców a także odpowiedniego planowania całego procesu.

Okres ten może się jeszcze wydłużyć na etapie zatwierdzenia prospektu przez KNF. Upływający czas wymusza bowiem ciągłą aktualizację danych zawartych w dokumencie rejestracyjnym.

Zapewnienie płynność procesu i ograniczenie perturbacji przy sporządzeniu prospektu wymaga zaangażowania wszystkich doradców, w tym audytora, już na etapie planowania.

Obszar współpracy Emitenta z biegłym rewidentem jest bardzo szeroki i obejmuje:

 • badanie planu przekształcenia na spółkę akcyjną,
 • audyt rocznych sprawozdań finansowych,
 • audyt historycznej informacji finansowej,
 • audyt informacji prognozowanych,
 • audyt informacji pro-forma,
 • doradztwo i konsultacje, w szczególności w zakresie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości.

Ocenie biegłego rewidenta podlega przede wszystkim historyczna informacja finansowa, obejmująca standardowo w prospekcie trzy ostatnie lata obrotowe. Dane te są sporządzane najczęściej zgodnie z MSSF, które dla większości Emitentów są elementem zupełnie nowym. W takiej sytuacji jeszcze bardziej wzrasta rola audytora nie tylko jako instytucji potwierdzającej dane finansowe, ale przede wszystkim jako doradcy, eksperta i przewodnika w sferze stosowania nowych standardów rachunkowości i sprawozdawczości. Pomoc audytora może wtedy obejmować:

 • ocenę prawidłowości stosowanych zasad rachunkowości,
 • pomoc w wyborze i dostosowaniu standardów rachunkowości do specyfiki działalności,
 • przygotowanie wzorów sprawozdań finansowych,
 • nadzór nad procesem przekształcenia sprawozdań finansowych na MSSF,
 • przygotowanie spółki do wypełniania przyszłych obowiązków informacyjnych,
 • zbadanie i wydanie niezależnych opinii.

W efekcie powyższych prac Emitent uzyskuje potwierdzenie całości informacji finansowej spółki prezentowanej w prospekcie emisyjnych (historycznych danych finansowych, prognoz wyników, danych pro-forma) pod kątem jej rzetelności, prawidłowości, kompletności i zgodności ze standardami rachunkowości. W ten sposób realizuje się główny cel współpracy z audytorem.

Współpraca z doświadczonym audytorem w procesie IPO może przynieść jednak wiele dodatkowych korzyści dla Emitenta. W aspekcie zewnętrznym obejmują one zaufanie inwestorów do prezentowanych danych, bezkonfliktową współpracę z innymi doradcami, fachowość i terminowość prac, a w efekcie minimalizację uwag KNF w zakresie danych finansowych i dobre relacje inwestorskie. Natomiast wewnątrz organizacji, poza wdrożeniem nowych standardów rachunkowości, korzyści mogą objawić się w dokładniejszej i szybszej informacji finansowej, uporządkowaniu działania służb księgowych a także wprowadzeniu nowych i sprawniejszych procesów kontroli wewnętrznej w zakresie sprawozdawczości.