red. Ewa Jakubczyk-Cały, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001

Książka jest przydatnym i praktycznym narzędziem ułatwiającym przystosowanie systemu ewidencji do nowych rozwiązań prawnych. Obejmuje ona: 

  1. zagadnienia teoretyczne zawierające: komentarz do ustawy o rachunkowości w zakresie wyceny aktywów i pasywów, uzupełniony o rozwiązania wynikające z ustaleń międzynarodowych standardów rachunkowości; omówienie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania i badania sprawozdań finansowych.
  2. opis szczegółowy tematów, w których ranga zmian zasad rachunkowości jest niezwykle istotna, bądź szczególnie trudnych problemów po raz pierwszy uregulowanych w polskim prawie; taką grupę tematów stanowią m.in.; leasing, kontrakty długoterminowe, inwestycje i instrumenty finansowe, podatek dochodowy odroczony, łączenie spółek, kapitały, sprawozdania finansowe jednostek powiązanych
  3. część praktyczną – będącą swoistą transformacją zasad rachunkowości określonych w obowiązujących przepisach prawnych, bądź wynikających z międzynarodowych standardów rachunkowości, na warunki rzeczywistego stosowania tych zasad w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą.

W książce zamieszczono także wykaz typowych kont wraz z opisem operacji gospodarczych ewidencjonowanych na poszczególnych kontach analitycznych zespołów 0–8.