Powołanie Komisji Nadzoru Audytowego

W dniu 2 lipca 2009 r. Minister Finansów, zgodnie z nową ustawą o biegłych rewidentach, powołał Komisję Nadzoru Audytowego (KNA), która sprawuje nadzór nad: wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta, działalnością podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz działalnością Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

W skład nowego organu weszło: 2 przedstawicieli Ministra Finansów: prof. Elżbieta Chojna-Duch, podsekretarz stanu w MF, jako przewodnicząca oraz Joanna Dadacz, dyrektor Departamentu Rachunkowości w MF, 2 przedstawicieli Komisji Nadzoru Finansowego: Dagmara Wieczorek-Bartczak (dyrektor Pionu Nadzoru Ubezpieczeniowego KNF), jako zastępca przewodniczącego oraz Andrzej Stopczyńki (dyrektor Pionu Nadzoru Bankowego KNF), a także mecenas Andrzej Herman (przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości), Bogdan Dębicki i Maria Rzepnikowska (przedstawiciele KIBR), Piotr Kamiński (przedstawiciel organizacji pracodawców) i Ewa Jakubczyk-Cały (przedstawiciel Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA). Kadencja KNA trwa 4 lata (2009 – 2013).

Do zadań Komisji należy, m.in.: zatwierdzanie niektórych określonych w ustawie, uchwał organów KIBR i rozpatrywanie odwołań od uchwał, do których stosuje się przepisy Kpa (m.in. uchwał związanych z wpisami i skreśleniami z rejestru biegłych rewidentów i listy podmiotów uprawnionych do badania), zatwierdzanie rocznych planów kontroli przeprowadzanych przez Krajową Komisję Nadzoru w podmiotach uprawnionych oraz przeprowadzanie i uczestniczenie w kontrolach wyszczególnionych w ustawie, rejestrowanie biegłych rewidentów i firm audytorskich z państw trzecich, a także prowadzenie współpracy międzynarodowej (w tym w szczególności z Komisją Europejską, organami nadzoru z innych państw UE oraz państw trzecich).

Więcej informacji na stronie www.mf.gov.pl