Ewa Jakubczyk-Cały, Małgorzata Szymańska, Marta Jackowska, Grażyna Kotar, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002

Podatek dochodowy odroczony w praktyce rachunkowości jest przydatnym i praktycznym narzędziem ułatwiającym zrozumienie zagadnienia podatku odroczonego. Obejmuje on:

 • zagadnienia teoretyczne zawierające omówienie istoty, sposobu ewidencji i prezentacji podatku odroczonego oraz Część praktyczną, zawierającą:
 • szczegółowy opis zasad wyceny aktywów i pasywów,
 • kwalifikacje skutków przeszacowania,
 • uwzględnienie podatku odroczonego przy przekształcaniu sprawozdania 2001 roku na warunki roku 2002,
 • praktyczne aspekty ustalania różnic między wartością bilansową a podatkową poszczególnych pozycji aktywów i pasywów,
 • kompleksowe przykłady liczbowe.

Zakres części praktycznej prezentowany jest odrębnie dla każdej pozycji sprawozdawczej aktywów i pasywów, co pozwoli czytelnikom na praktyczne zastosowanie wzorów rozwiązań ewidencyjnych wprost z przedstawionych przykładów liczbowych. Ponadto, szczególnie trudne zagadnienia jak: leasing, kontrakty długoterminowe, rezerwy na świadczenia pracownicze oraz połączenia ujęto w odrębnych rozdziałach.
Do podstawowych walorów opracowania zaliczyć można:

 • kompleksowe potraktowanie problemu,
 • uwzględnienie rozwiązań wynikających z międzynarodowych standardów rachunkowości, w zakresie nieuregulowanym w ustawie o rachunkowości i standardach krajowych,
 • przedstawienie problemu na tle rozwiązań wcześniejszych z uwzględnieniem różnic,
 • przedstawienie wpływu nowego podejścia do problematyki odroczonego podatku dochodowego na "przekształcenie" sprawozdania 2001 roku na warunki roku 2002,
 • dużą ilość kompleksowych przykładów liczbowych zawierających rozwiązania obejmujące stosowne wyliczenia, księgowania na kontach i prezentację w sprawozdaniu..."

(z recenzji dr Jadwigi Szafraniec i dr Władystawa Fałowskiego)

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.