PKF Consult Autoryzowany Doradca NewConnect - debiut Notoria Serwis S.A 27.01.2010


27.01.2010 – Debiut na NewConnect Spółki Notoria Serwis S.A. dla której PKF Consult Sp. z o.o. pełni rolę Autoryzowanego Doradcy

Notoria Serwis S.A. w drodze nowej emisji 499.999 akcji serii C z oferty prywatnej pozyskała 1 840 tys. PLN.
Podstawowym przedmiotem działalności Notoria Serwis S.A. (dalej również Emitent, Spółka) jest opracowywanie i sprzedaż baz danych dotyczących podmiotów gospodarczych oraz monitorowanie rynków finansowych. Przychody generowane są w dwóch podstawowych kanałach sprzedaży:

  • hurtowym, w którym odbiorcy mają możliwość dalszej redystrybucji danych udostępnianych przez Emitenta,
  • indywidualnym, gdzie użytkownicy kupują na własny użytek dostęp do serwisu przygotowanego przez Emitenta.

W kategorii odbiorców hurtowych z usług Emitenta korzysta zdecydowana większość najczęściej odwiedzanych portali ekonomicznych oraz duże wydawnictwa prasowe. Do głównych odbiorców hurtowych danych sprzedawanych przez spółkę należą:

  • Portale internetowe:

- Onet.pl,
- Wirtualna Polska,
- Interia.pl,
- Bankier.pl,
- Money.pl,
- Parkiet.com,
- Rzeczpospolita On Line.

  • Agencje informacyjne:

- Euromoney Polska SA (ISB),
- Polska Agencja Prasowa SA,
- Reuters Limited.

  • Wydawnictwa prasowe:

- Presspublica sp. z o.o. (Parkiet, Rzeczpospolita),
- Agora SA (Gazeta Wyborcza),
- Infor Biznes sp. z o.o. (Dziennik Gazeta Prawna),
- Polskapresse sp. z o.o. (Polska – The Times).
 

 Źródło: Giełda Papierów Wartościowych


Z usług Emitenta korzysta również cześć działających na polskim rynku biur i domów maklerskich, które dane przygotowywane przez Emitenta dane i informacje udostępniają swoim klientom za pośrednictwem własnych serwisów internetowych.

Główną pozycję przychodów stanowi sprzedaż produktów - serwisów informacyjnych oraz udzielanych licencji na prezentowanie fragmentów utworu zbiorowego jakim są "Wyniki Finansowe Spółek Giełdowych" przez agencje informacyjne i serwisy internetowe. Przewagą konkurencją Emitenta jest zgromadzona bogata baza danych historycznych oraz opracowana i sprawdzona technologia wprowadzania nowych danych. Swoja ofertę Emitent poszerza o zagregowane dane dotyczące oferty działających w Polsce banków. Dodatkowo Emitent świadczy na rzecz koncernów prasowych usługi agregowania i przygotowywania w formie tabel i wykresów danych dotyczących wyników finansowych spółek oraz rynków finansowych na użytek prezentacji w codziennych wydaniach gazet. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego usługi tego typu świadczone były m.in. dla Presspubliki, Polskapresse, Agory, Grupy Infor.

Baza danych oraz zdobyte doświadczenie pozwala Emitentowi realizować również okazjonalne zlecenie zapewniające dodatkowe przychody oraz prestiż. Do działań tego typu można zaliczyć przede wszystkim projekty realizowane dla koncernu Presspublica – Lista 500 największych polskich przedsiębiorstw (edycje 2002-2008, Ranking Samorządów (edycje 2005–2008), Almanach Parkietu, Wyniki Spółek.

Produktem sprzedawanym w kategorii odbiorców indywidualnych jest dostęp do serwisu Notoria OnLine, agregującego dane dotyczące podmiotów gospodarczych, w tym przede wszystkim spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz rynku NewConnect. Serwis udostępnia użytkownikom między innymi wyniki finansowe spółek w formacie podlegającym dalszej edycji, dane o akcjonariacie i jego zmianach, przeprowadzonych emisjach itp. Emitent systematycznie uzupełnia bazę dostępnych podmiotów gospodarczych o spółki niepubliczne publikujące swoje sprawozdania finansowe w Monitorze Polskim B oraz Monitorze Spółdzielczym B.
W 2008 roku przychody Emitenta przekroczyły 2 mln zł i były wyższe w porównaniu z rokiem poprzednim o niemal 55%. Przychody z tytułu usług świadczonych na rzecz podmiotu dominującego wyniosły 766,2 tys. zł, co oznacza wzrost o 13% w porównaniu z 2007 r. Udział przychodów z tytułu usług na rzecz podmiotu dominującego w przychodach netto spadł z 52% w 2007 r., do 38% w 2008 r oraz do około 26% za okres trzech kwartałów 2009.

Strategia rozwoju Notoria Serwis S.A.
W swej strategii rozwoju Notoria Serwis zakłada dalszy wzrost liczby internautów w Polsce oraz stale rosnącą rolę Internetu, jako źródła informacji, w szczególności informacji ekonomicznych i finansowych. W związku z tym Emitent zamierza rozszerzać swoją działalność na tym obszarze monitorując i katalogując informacje dotyczące kolejnych obszarów rynku kapitałowego i finansowego. W szczególności, w związku z następującą globalizacją rynków finansowych, planowane jest zbieranie i katalogowanie informacji dotyczących rynków Europy Środkowej i Wschodniej. Istotne dla dalszego rozwoju jest przyznanie przez Komisję Nadzoru Finansowego Emitentowi w dniu 10 listopada 2009 r. statusu agencji informacyjnej w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej. Dzięki tej decyzji Notoria Serwis stała się podmiotem, za pośrednictwem którego emitenci papierów wartościowych mogą wykonywać obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 56 ust. 1 i art. 70 pkt 1 i 3 Ustawy o ofercie.
Dodatkowo planowane jest uruchomienie szeregu nowych produktów, służących do analizowania danych. W szczególności spółka zamierza rozwinąć narzędzia analityczne umożliwiające wykorzystanie sprawozdawczości sporządzanej w wykorzystaniem języka XBRL. Ten kierunek rozwoju zbieżny jest z tendencjami rynkowymi, o czym świadczyć może fakt, że w dniu 3 listopada 2009 r. Komisja Nadzoru Finansowego ogłosiła przetarg na przygotowanie wytycznych do budowy systemu nadzoru, wytycznych do budowy taksonomii w standardzie XBRL.

Celem Emitenta jest umocnienie pozycji lidera w dostarczaniu informacji gospodarczych i finansowych. Notoria Serwis jest obecnie dostawcą danych zarówno dla największych portali ogólnych, jak i specjalistycznych. Ze względu na skalę działalności, zdobyte doświadczenie, a także posiadane narzędzia, Emitent jest w stanie zaoferować produkty w konkurencyjnych cenach. Powoduje to, że dla odbiorców hurtowych korzystanie z usług Notoria Serwis jest uzasadnionym ekonomicznie krokiem, biorąc pod uwagę wysoki koszt stworzenia niezbędnych narzędzi i utrzymywania zespołu pracowników niezbędnego do opracowywania danych we własnym zakresie. Zdobyta renoma i rosnący popyt na szerszy przekrój informacji pozwala zakładać, że również nowe produkty Emitenta znajdą odbiorców.

Z drugiej strony Emitent zakłada również rozwój produktu przeznaczonego dla klientów indywidualnych. Rosnąca liczba spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz rynku NewConnect, coraz większe zainteresowanie firmami notowanymi na rynkach zagranicznych, jak również stałe poszerzanie się spektrum dostępnych inwestycji powodują, że dla aktywnego inwestora lub analityka bardzo ważny staje się dostęp do danych pozwalających na prowadzenie analiz rynkowych. Publicznie dostępne sprawozdania finansowe prezentowane są w formatach zamkniętych utrudniających takie analizy. Zaletą serwisu Emitenta jest udostępnienie danych w formatach pozwalających na ich wykorzystanie w najpopularniejszych arkuszach kalkulacyjnych.
W latach 2010-2011 Emitent prognozuje uruchomienie czterech nowych produktów informacyjnych, które będą miały istotny wpływ na wyniki finansowe. Większość inwestycji zostanie zrealizowana w 2010 roku i będzie miała odzwierciedlenie w przychodach Emitenta począwszy od 2011 roku.

Więcej informacji: www.notoria.pl

Do pobrania:
Dokument informacyjny Notoria Serwis (Pobierz: Plik PDF lub Plik ZIP)