Wypowiedź autorstwa eksperta PKF (Mirosława Cienkowska - Partner, Biegły rewident), została opublikowana na łamach dziennika "Parkiet"

Nowa ustawa o biegłych rewidentach precyzyjnie określiła zadania Członków Komitetu Audytu niewątpliwe znacznie rozszerzając zakres ich odpowiedzialności. Komitet Audytu, aby je zrealizować zobowiązany jest m.in. zrozumieć i ocenić funkcjonujący w podmiocie proces sprawozdawczości finansowej oraz zaangażować się w proces badania sprawozdania finansowego począwszy od wyboru biegłego rewidenta.

Wymagane przez ustawę kompetencje członków Komitetu Audytu wskazują, iż mają się oni stać dla biegłego stroną merytorycznej współpracy, która wzmocni nadzór nad Spółką, a  w konsekwencji zminimalizuje ryzyko błędów w sprawozdaniu finansowym emitenta.Od momentu wejścia w życie nowej ustawy oraz wprowadzenia nowych wymogów w zakresie funkcjonowania Komitetów Audytu, na pewno zauważalny jest postępujący wzrost świadomości członków Komitetów Audytów w zakresie ich odpowiedzialności za jakość sprawozdawczości finansowej Spółki, a także proces wyboru i współpracę z biegłym rewidentem.Nadal jednak ciężko jednoznacznie ocenić jakość i wartość dodaną tej współpracy, gdyż ciągle jeszcze jest to bardzo zróżnicowane. Funkcjonuje wiele Komitetów Audytu, które są bardzo świadome swej odpowiedzialności, odpowiednio merytorycznie przygotowane i zaangażowane w realizowanie swoich zadań. Współpraca z takimi Komitetami Audytu jest dla biegłego rewidenta bardzo satysfakcjonująca, gdyż daje możliwość wymiany zdań i poglądów na istotne kwestie dotyczące sprawozdawczości i badania, co jest ogromną wartością dodaną procesu rewizji. Nadal jednak zdarzają się Komitety Audytu, które nie wykazują odpowiedniej aktywności lub których poziom zaangażowania w realizację zadań nie jest wystarczający. W takim przypadku wymuszone regulacjami spotkania audytora z Komitetem Audytu nie stanowią faktycznej wartości dodanej. Zdarza się to jednak coraz rzadziej i trend w tym zakresie jest zdecydowanie korzystny. Dlatego głęboko wierzę w to, że wzajemna współpraca Komitetów Audytu oraz biegłego rewidenta będzie jednym z podstawowych fundamentów jakości sprawozdawczości finansowej emitentów.

 ...

Opinia opublikowana w dzienniku "Parkiet" znajduje się poniżej.

Pliki do pobrania