Opinia eksperta PKF dla Gazety Giełdy i Inwestorów "Parkiet"

Nowa ustawa o biegłych rewidentach precyzyjnie określiła zadania Członków Komitetu Audytu niewątpliwe znacznie rozszerzając zakres ich odpowiedzialności. Komitet Audytu, aby je zrealizować zobowiązany jest m.in. zrozumieć i ocenić funkcjonujący w podmiocie proces sprawozdawczości finansowej oraz zaangażować się w proces badania sprawozdania finansowego począwszy od wyboru biegłego rewidenta.

Ten materiał znajduje się w Strefie Wiedzy. Aby się do niej zarejestrować i mieć pełen dostęp, do tego i innych materiałów, wystarczy podać swój adres e‑mail.