Artykuł autorstwa eksperta PKF (Jan Cały - Partner), został opublikowany 18 października 2013 r. na łamach dziennika "Rzeczpospolita" w dodatku "Biznes i Finanse".

IBR[1] w polskim brzmieniu to Niezależny Przegląd Biznesu usługa polegająca na sporządzeniu przez niezależnych analityków analiz dotyczących branży i pozycji rynkowej przedsiębiorstwa, jego struktury organizacyjnej, sytuacji finansowej i wyników finansowych przedsiębiorstwa, planu finansowego i wariantów restrukturyzacji finansowej oraz współpracy z wierzycielami w celu wypracowania optymalnego planu restrukturyzacji finansowej oraz opiniowania realności lub rekomendacji odnoszącej się do planowanej restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Z koniecznością sporządzenia IBR spotykają się ostatnio przedsiębiorstwa, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, korzystające z finansowania w postaci kredytów bankowych, a z wymogiem sporządzenia IBR zwykle zwracają się banki, które taki podmiot kredytują. Celem sporządzenia IBR jest, zatem wykonanie obiektywnej oceny przedsiębiorstwa: jego stanu aktualnego ale też jego zdolności do zrealizowania planu naprawczego, a w efekcie odzyskania płynności finansowej i zdolności do konkurowania na rynku.

Ważne przy tym jest, aby w trakcie prac związanych z IBR wykonano bezstronną analizę wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa, ze wskazaniem na jego silne strony, ale też na wszelkie ryzyka mogące wystąpić w przyszłości. Bardzo istotna jest też współpraca z kierownictwem przedsiębiorstwa, bowiem to właśnie ono ma być ostatecznym beneficjentem opracowania, które zachowując niezależność ma dać przedsiębiorstwu ocenę jego stanu i wskazówki, co do przyszłych działań.

Czy, zatem IBR ma być sporządzany tylko w przypadkach powstania trudności finansowych w przedsiębiorstwie?

Wydaje się, że uzyskanie zewnętrznej oceny stanu przedsiębiorstwa i recenzja jego planów działania to cele dobre również dla właścicieli przedsiębiorstw i organów nadzorczych, w szczególności gdy zakładane są istotne zmiany w sposobie dalszego działania lub podejmowane mają być znaczące inwestycje rzeczowe lub kapitałowe. Warto pokusić się o uzyskanie zewnętrznej oceny stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa, bowiem taka zewnętrzna ocena realności skutków przewidywanych działań pozwala odkryć wiele prostych rezerw i rozwiązań mogących usprawnić działalność gospodarczą. Może też przynieść istotne oszczędności w zakresie kosztów działalności czy też optymalizacji płaconych podatków, zwłaszcza w przypadkach planowanych podziałów lub połączeń przedsiębiorstw lub innych transakcji związanych ze sprzedażą i nabyciem istotnych wartościowo składników majątkowych lub całych przedsiębiorstw.


[1] (ang.) Independent Business Review

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.