Od 2019 r. podatnicy zobowiązani do sporządzania dokumentacji cen transferowych, w zdecydowanej większości (istnieją pewne wyjątki wyłączające obowiązek) muszą również spełnić wymóg sporządzenia analizy porównawczej, której celem jest weryfikacja rynkowego charakteru ustalonej ceny transferowej. Weryfikacji tej w zależności od charakteru transakcji, dokonuje się najczęściej za pomocą konkretnych metod przewidzianych w Ustawie o CIT. Jedną z nich jest metoda ceny odprzedaży.

Pomimo, że metoda ceny odprzedaży jest powszechnie wykorzystywaną metodą do weryfikacji cen transferowych, wciąż sprawia ona wiele trudności podatnikom w prawidłowym jej zastosowaniu, o czym może świadczyć fakt wydania przez Ministerstwo Finansów kolejnej wersji objaśnień podatkowych właśnie w tym przedmiocie.

Metoda ceny odprzedaży polega na kalkulacji ceny zakupu towaru lub usługi od podmiotu powiązanego, w drodze obniżenia ceny sprzedaży tego towaru lub tej usługi podmiotowi niepowiązanemu o marżę ceny odprzedaży. Innymi słowy, metoda ta ma na celu wykazanie marży jaką podatnik uzyskuje na odprzedaży do podmiotów niepowiązanych towarów lub usług wcześniej nabytych od podmiotu powiązanego. W ramach marży powinny podatnik powinien wkalkulować koszy bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk związany z transakcją.

Zastosowanie metody ceny odprzedaży obejmuje następujące etapy:

  1. określenie ceny sprzedaży i marży odprzedaży;
  2. kalkulację ceny zakupu (ceny kontrolowanej);
  3. wybór wskaźnika finansowego;
  4. kalkulację wybranego wskaźnika finansowego;
  5. porównanie wskaźnika finansowego i zweryfikowanie, czy cena zakupu została wyznaczona na poziomie rynkowym.

Kluczowe dla prawidłowego przeprowadzenia analizy porównawczej jest spełnienie  kryteriów porównywalności. W tym aspekcie podatnik stosując metodę ceny odprzedaży, powinien skupić swoją uwagę przede wszystkim na profil funkcjonalny podmiotów porównywanych, natomiast sama porównywalność przedmiotu transakcji może mieć znaczenie drugorzędne. Profil funkcjonalny podmiotów uczestniczących w dokonaniu konkretnej transakcji kontrolowanej obejmuje w szczególności pełnione funkcje, ponoszone ryzyka i angażowane aktywa. Profil funkcjonalny należy analizować z perspektywy danej transakcji kontrolowanej, a jego celem jest określenie roli stron transakcji. W praktyce za porównywalne podmioty można uznać dystrybutorów pełniących ograniczone funkcje i ponoszących ograniczone ryzyka sprzedających zarówno żelazka jak i odkurzacze.  Natomiast porównywalnymi podmiotami nie będą dystrybutorzy żelazek, z których jeden pełni rozbudowane funkcje dystrybucyjne i ponosi w związku z tym pełne ryzyka, a drugi jest dystrybutorem o ograniczonych funkcjach i ryzykach. Bardziej od przedmiotu transakcji istotny jest bowiem profil funkcjonalny.

Biorąc pod uwagę powyższe, najczęściej spotykanymi trudnościami związanymi ze stosowaniem metody ceny odprzedaży, na które zwracają uwagę Wyjaśnienia MF są przede wszystkim uzyskanie wiarygodnych informacji o profilach funkcjonalnych podmiotów porównywanych oraz wykonanie prawidłowych korekt porównywalności w odniesieniu do analizowanej transakcji. Wynikiem tych trudności są często błędy popełniane przez podatników, którzy stosując metodę ceny odprzedaży porównują transakcje, które są realizowane przez podmioty o innym profilu funkcjonalnym lub funkcjonujących na innych rynkach albo działających w innym zakresie geograficznym.

Cała treść publikacji „Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych nr 5 dotyczących metody ceny odprzedaży” wydanej przez Ministerstwo Finansów dnia 29.03.2023 r., dostępna jest pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/wyjasnienia/metoda-ceny-odprzedazy-objasnienia-podatkowe/

Nasz Zespół Cen Transferowym specjalizuje się w sporządzaniu profesjonalnych analiz porównawczych, stosując najbardziej odpowiednie metody w zależności od charakterystyki danej transakcji, dlatego jeżeli Twoja firma posiada obowiązek sporządzenia analizy porównawczej, ale gubiąc się w gąszczu niejasnych przepisów nie wiesz jak się do tego zabrać, skontaktuj się z nami – pomożemy!