Kwestia MDR powinna być brana pod uwagę przy badaniu sprawozdań finansowych

21.03.2024

Alert autorstwa eksperta PKF (Przemysław Milczek - Menedżer ds. projektów podatkowych).

Przy przygotowywaniu i weryfikacji sprawozdania finansowego należy uwzględnić obowiązek raportowania schematów podatkowych (dalej: MDR).

Zarząd spółki (podatnika) wraz ze złożeniem sprawozdania finansowego za 2023 r. (rok podatkowy) będzie zobowiązany do przekazania informacji o wystąpieniu schematu podatkowego MDR w trakcie roku podatkowego.

Księgi rachunkowe prezentując bieżący obraz sytuacji finansowej spółek (podatników) powinny uwzględniać także ryzyko strat oraz ewentualnie grożących kar. Naruszenie prawa polegające na niedopełnieniu obowiązku przekazania informacji o schemacie podatkowym, lub też przekazanie go z późnieniem rodzi ryzyko odpowiedzialności karno-skarbowej, a maksymalna grzywna wynosi obecnie 40 723 200 zł.

Na ryzyko odpowiedzialności narażeni są w szczególności członkowie Zarządów, Dyrektorzy Finansowi, Doradcy Podatkowi, Prawnicy oraz inne osoby fizyczne, które brały udział przy opracowywaniu, oferowaniu, udostępnianiu czy wdrażaniu MDR.

Ordynacja podatkowa przewiduje, że w przypadku, gdy dojdzie do skazania osoby fizycznej, występującej w roli promotora i zatrudnionej lub faktycznie otrzymującej wynagrodzenie od podatnika, to kara  pieniężna może zostać nałożona w wysokości do 10 000 000 zł, jeżeli podatnik nie wprowadził wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.

Nawet, gdy nie dojdzie do skazania, brak procedury MDR skutkuje ryzykiem sankcji do kwoty 2 000 000 zł.

Należy pamiętać, że obowiązek sporządzenia procedury MDR ciąży na podmiotach, których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w poprzednim roku obrotowym równowartość 8 000 000 zł.

W rezultacie, przy badaniu sprawozdań finansowych uwzględnić należy nie tylko kwestię posiadania procedury MDR, ale również ryzyko faktycznego zaistnienia obowiązku raportowania MDR.

Przypominamy, że obowiązek raportowania MDR oznacza konieczność informowania administracji skarbowej o opracowywanych, oferowanych, udostępnianych lub wdrażanych przez podatnika działaniach gospodarczych lub podatkowych, które spełniają określone w Ordynacji podatkowej warunki – są to złożone i często niejednoznaczne kryteria. Korzyść podatkowa może wystąpić w CIT, PIT, VAT, PCC, a także w podatkach lokalnych. Co więcej – brak korzyści podatkowej również nakłada obowiązek składania informacji o schematach podatkowych do Szefa KAS w przypadku wystąpienia szczególnej cechy rozpoznawczej lub innej szczególnej cechy rozpoznawczej, tak więc przesłanki powstania lub niepowstania obowiązku w tym zakresie należy poddawać weryfikacji przy każdym potencjalnym uzgodnieniu.

Samo wystąpienie schematu podatkowego w spółce (u podatnika) nie jest niczym nagannym i nie jest automatycznie uznawane za praktykę sprzeczną z prawem. Równocześnie jednak rodzi określone obowiązki w zakresie sformalizowanego raportowania MDR, którego zaniechanie zagrożone jest sankcją.

Schematami MDR mogą być nie tylko skomplikowane transakcje, obejmujące wiele krajowych lub zagranicznych podmiotów. Za schemat MDR uznana może zostać restrukturyzacja spółki, w tym podział, połączenie lub przekształcenie. Niekiedy za schemat podatkowy uznane może zostać zdarzenie mniej kompleksowe, takie jak np. skorzystanie ze zwolnienia lub przesunięcia w czasie opodatkowania.

PKF Tax&Legal oferuje wszechstronną pomoc w rozpoznaniu przesłanek oraz ryzyk związanych z raportowaniem MDR, a także w zgłoszeniu ewentualnych schematów i dopełnieniu innych obowiązków administracyjnych, które z tym się wiążą. Wspieramy klientów poprzez audyt czynności/transakcji/uzgodnień pod kątem wystąpienia obowiązków z obszaru raportowania schematów podatkowych do Szefa KAS, a także opracowujemy procedury MDR.

 

Skontaktuj się z nami
Agnieszka Chamera
Agnieszka Chamera
Partner Zarządzający PKF Tax&Legal, Doradca podatkowy + 48 609 331 330

PKF News

Aktualności, alerty i wydarzenia - przydatne informacje z ostatniej chwili.

Wypełnienie pola oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej. Administratorem danych jest PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. ... więcej

Dziękujemy za zaufanie! Twój adres został zapisany w naszej bazie danych.