Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym kwota podatku VAT naliczonego jest wyższa od kwoty podatku należnego, to podatnikom przysługuje prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub prawo do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. W celu skorzystania ze zwrotu VAT podatnicy wykazują nadwyżkę kwoty podatku naliczonego nad należnym, a następnie wskazują termin dokonania zwrotu.

Standardowy termin zwrotu różnicy podatku VAT naliczonego nad należnym na rachunek bankowy wynosi 60 dni, niemniej od bieżącego roku ustawodawca dopuszcza szczególny termin zwrotu tj. 15 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin złożenia deklaracji, lub od dnia złożenia korekty deklaracji. W tym terminie zwrot różnicy VAT mogą otrzymać podatnicy dokonujący transakcji sprzedaży bezgotówkowych  (art. 87 ust. 6d-6i ustawy o VAT), przy czym ze zwrotu w tym terminie korzystać można tylko w stosunku do zwrotów VAT powstałych w okresach rozliczeniowych przypadających od 1 stycznia 2022 r.

Aby skorzystać ze skróconego terminu zwrotu podatku VAT należy spełnić łącznie następujące kryteria:

 • w 3 poprzednich miesiącach lub w ostatnim kwartale udział procentowy:
 • łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących online w całkowitej wartości sprzedaży brutto był u podatnika nie niższy niż 80%,
 • otrzymanych płatności zrealizowanych z wykorzystaniem instrumentów płatniczych z tytułu sprzedaży brutto zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących online, w stosunku do łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem, zaewidencjonowanej przy zastosowaniu tych kas w danym okresie rozliczeniowym był nie niższy niż:
 • 65% - od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. (art. 146k ust. 1 ustawy o VAT),
 • 80% - od 1 stycznia 2024 r.,
 • przez poprzednie 12 miesięcy łączna wartość sprzedaży wraz z podatkiem, zaewidencjonowanej przez tego podatnika przy zastosowaniu kas rejestrujących online za każdy okres rozliczeniowy była nie niższa niż 50 000 zł,
 • za okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot:
 • kwota różnicy podatku wykazana przez podatnika nie przekracza dwukrotnej wysokości podatku wynikającego u tego podatnika ze sprzedaży zaewidencjonowanej w okresie rozliczeniowym przy zastosowaniu kas rejestrujących online,
 • kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3 000 zł,
 • podatnik złożył deklarację przed upływem terminu do jej złożenia (warunek nie dotyczy sytuacji, gdy zwrot wynika ze złożenia korekty deklaracji składanej po upływie terminu do złożenia deklaracji),
 • podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot:
 • był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
 • składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje VAT w ramach pliku JPK_VAT,
 • prowadził ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu wyłącznie kas rejestrujących online,
 • podatnik przez kolejne 3 miesiące poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot, posiadał rachunek wskazany na tzw. „białej liście”.

W tym miejscu należy podkreślić, że przez terminal płatniczy rozumie się urządzenie umożliwiające dokonywanie płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej wprowadzającej omawiane zmiany: Definicja instrumentu płatniczego w ujęciu ustawy o usługach płatniczych jest bardzo szeroka i obejmuje wszelkie urządzenia czy też procedury umożliwiające płatnikowi złożenie zlecenia płatniczego (nie dotyczy to innych form płatności niż bezgotówkowe), bez wskazywania czy też rozróżniania konkretnych urządzeń, technologii itp.

W zasadzie jedynym rozróżnieniem w tych przepisach jest wyszczególnienie karty płatniczej jako szczególnej kategorii instrumentów płatniczych. Takie szerokie ujęcie w ustawie o usługach płatniczych jest odzwierciedleniem unijnych przepisów i ma na celu zapewnienie neutralności technologicznej, tak aby uwzględniać coraz to bardziej zaawansowane urządzenia i aplikacje płatnicze, które z pewnością będą licznie pojawiały się w przyszłości.

Wydaje się więc, że zaproponowany kształt przepisu umożliwi objęcie wszelkich form rozliczeń bezgotówkowych, które na kasie mogłyby zostać zakwalifikowane w kategoriach „przelew”, „płatności mobilne”, „karta”, a więc zarówno płatności dokonywanych bez użycia terminala POS, za pomocą polecenia przelewu, kart płatniczych oraz aplikacji płatniczych oraz transakcji inicjowanych na terminalu za pomocą karty lub innych instrumentów mobilnych (aplikacji płatniczych).

W konsekwencji należy dojść do wniosku, że płatnością z wykorzystaniem instrumentu płatniczego jest zarówno płatność dokonywana za pomocą terminalu płatniczego, jak i m.in. płatność dokonana przelewem.

Co istotne, spełnienie wyżej wskazanych kryteriów jest weryfikowane z wykorzystaniem zasobów teleinformatycznych Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Pliki do pobrania